Co przysługuje pracownikowi w obliczu wypadku przy pracy? - EUROKADRA - Wspieramy Twój biznes
×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Co przysługuje pracownikowi w obliczu wypadku przy pracy?

 

Wypadki przy pracy zdarzają się w różnych firmach i branżach działalności. Jeśli pracownik w wyniku takiego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu, ma prawo do odszkodowania. To nie jedyne uprawnienia, jakie będą mu przysługiwać w obliczu wypadku przy pracy.

 

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy?

 

Świadczenia za wypadek przy pracy przysługują wyłącznie tym pracownikom, którzy rzeczywiście brali udział w takim zdarzeniu. Prawo do świadczeń wynika z objęcia podwładnych przez pracodawcę ubezpieczeniem wypadkowym.

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, takim wypadkiem jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z wykonywaną przez niego pracą. Warunkiem prawa do świadczeń jest fakt, że wypadek nastąpił:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Świadczenia za wypadek przy pracy

 

Jeśli pracownik uległ wypadkowi przy pracy, doznał urazu lub poniósł z tego tytułu śmierć, to jemu lub członkom jego najbliższej rodziny przysługuje szereg świadczeń:

 • zasiłek chorobowy - dla pracownika, który jest niezdolny do pracy, a spowodowane zostało to wypadkiem przy pracy,
 • jednorazowe odszkodowanie - wypłacane pracownikowi który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; albo dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy - wypłacana pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy,
 • świadczenie rehabilitacyjne - przysługuje pracownikowi po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego, jeśli nadal pozostaje niezdolny do pracy, ale jednocześnie dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych,
 • zasiłek wyrównawczy - będzie przysługiwać temu pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • renta szkoleniowa - dla pracownika z orzeczeniem celowości przekwalifikowania zawodowego z uwagi na niezdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy,
 • renta rodzinna - przyznawana członkom najbliższej rodziny zmarłego pracownika lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy; dla sieroty zupełnej przysługuje ponadto dodatek do renty rodzinnej,
 • dodatek pielęgnacyjny - dla opiekuna,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii oraz szczepień ochronnych oraz zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne.

Warto wiedzieć, co tak naprawdę przysługuje pracownikowi lub jego bliskim w obliczu zaistniałego wypadku przy pracy.

 

 

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl