Wypadek przy pracy - świadczenia zależne od winy zatrudnionego - EUROKADRA - Wspieramy Twój biznes
×
SZUKAJ OFERTY

×
Proszę czekać..
Wysłano!
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Wypadek przy pracy - świadczenia zależne od winy zatrudnionego

Pracodawca zobowiązany jest opłacać za wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Jest ona przeznaczana na Fundusz wypadkowy, z którego pracownikowi należą się pewne świadczenia, jeśli ulegnie on wypadkowi przy pracy. Jakie świadczenia musi wypłacić pracodawca?

 

Czym jest wypadek przy pracy?

 

Z przyjętej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definicji wypadku przy pracy wynika, że jest to zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, które ma związek z pracą i wywołuje co najmniej uraz u pracownika, a w najgorszym przypadku - śmierć. Za wypadek przy pracy należy uznać też wypadek, który powstał podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika:

 • zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.

Wypadek może też zdarzyć się w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na równi z takim zdarzeniem traktuje się wypadek, któremu pracownik ulegnie w czasie podróży służbowej, w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, z wyjątkiem wypadków spowodowanych postępowaniem pracownika, które nie pozostawały w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

 

Obowiązki pracodawcy

 

Po uzyskaniu od pracownika lub innych osób informacji o wypadku przy pracy pracownika, pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce zdarzenia i przystąpić do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku. Do takich prac upoważniany jest powoływany zespół powypadkowy, który sporządza później protokół powypadkowy. 

W przypadku, gdy w zakładzie pracy dochodzi do wypadku przy pracy, pracodawca ponosi za niego odpowiedzialność. Na nim bowiem zgodnie z Kodeksem pracy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dlatego pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy należą się pewne świadczenia, o ile to nie on jest winny zaistniałej sytuacji.

 

Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracownikom przysługują różne świadczenia z tytułu takich przypadków. W art. 6 tejże ustawy wskazano, że przysługują wówczas następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonych, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 • świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonych, którzy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pozostają niezdolne do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
 • zasiłek wyrównawczy - dla ubezpieczonych pracowników, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, 
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta szkoleniowa,
 • renta rodzinna i dodatek do renty rodzinnej,
 • dodatek pielęgnacyjny,
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

 

Zasiłek chorobowy, podobnie jak i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, którą stanowi kwota będąca jednocześnie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Kwestia winy pracownika za wypadek przy pracy

 

W tej samej ustawie w art. 21 ustawodawca zaznacza, że świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie będą przysługiwały zatrudnionemu, który uległ wypadkowi przy pracy wówczas, gdy wyłączną przyczyną tego zdarzenia było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jednocześnie świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego nie będzie należne ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

 

www.eurokadra.com

Polityka prywatności

Powered by Quick.CMS

Created by bcweb.pl