Powrót
7 min czytania 8 marca 2022

Legalizacja pobytu w Polsce

Przepisy polskie wskazują szereg zasad legalizacji pobytu na terytorium Polski dla cudzoziemców. Legalizacja pobytu stawia przed obcokrajowcami wymagania, które muszą zostać spełnione, by móc przebywać w Polsce. Procedura legalizacji pobytu cudzoziemców i legalizacja zatrudnienia cudzoziemców znacząco różni się w zależności od kraju pochodzenia obcokrajowca.Jeżeli chodzi o obywateli krajów trzecich, to są oni zobowiązani do posiadania ważnego pozwolenia na pobyt i pracę.

Legalizacja pobytu w Polsce

Legalizacja pobytu czasowego

Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się między innymi:

 • członkom rodzin obywateli RP oraz członkom rodzin cudzoziemców
 • na podjęcie lub kontynuacje pracy
 • na wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • cudzoziemcowi delegowanemu do Polski
 • na prowadzenie działalności gospodarczej
 • na studiowanie
 • cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne

Cudzoziemiec, który chce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy powinien przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy. Może go otrzymać maksymalnie na 3 lata. Zezwolenie na pobyt czasowy nie może zostać ponownie przedłużone. W przypadku dłuższego pobytu na terenie RP należy ubiegać się o nowe zezwolenie.

Na podstawie ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane, gdy obcokrajowiec zamierza podjąć pracę w Polsce.

LEGALIZACJA POBYTU – JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ WARUNKI

Dodatkowo musi spełnić wszystkie 5 warunków:

 1. cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne.
 2. cudzoziemiec posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 3. cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium RP miejsce zamieszkania.
 4. wynagrodzenie cudzoziemca, które wskazane jest przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenie, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.
 5. wysokość miesięcznego wynagrodzenia z punktu 4 nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zezwolenie na pobyt czasowy – odmowa

Zgodnie z ustawą zezwolenia odmawia się, gdy:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy lub podmiot zarządzający nim został prawomocnie ukarany
 • cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem, nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub gdy w danym roku kalendarzowym został osiągnięty limit zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

Obcokrajowiec, który legalnie pracował, w momencie jej utraty ma obowiązek zawiadomić o tym wojewodę. Ma na to 15 dni roboczych od daty ustania stosunku pracy — w formie pisemnej.


Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Wojewoda ma prawo wycofać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w przypadku gdy:

 • stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej, statutowe, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji.

Legalizacja pobytu stałego

Pobyt stały jest wydawany osobom, które chcą zamieszkiwać na terenie RP na stałe. To dokument, który daje prawo do życia i pracy w Polsce osobom niemającym obywatelstwa polskiego. Krótko mówiąc, osoby mające status pobytu stałego mają te same prawa co obywatele polscy. Jedynie nie przysługuje im prawo do udziału w wyborach.

Zezwolenie na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który:

 • jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:
  • urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  • urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi
 • jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską
 • jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
 • pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek. Także bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w małżeństwie z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE przysługuje cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Polski co najmniej przez 5 lat i spełnia wszystkie warunki. Ten rodzaj pozwolenia wydawany jest na czas nieoznaczony. Inaczej sprawa wygląda przy karcie pobytu, która jest ważna tylko 10 lat. Po ich upływie należy ją wymienić. Pobyt stały pozwala cudzoziemcom legalnie pracować w Polsce bez uzyskania innych, dodatkowych dokumentów. Zezwolenie upoważnia także do podróżowania po krajach należących do strefy Schengen. Pobyt cudzoziemca na tej podstawie nie może jednak przekazać 90 dni w okresie 180 dni.


Zezwolenie na pobyt stały – czas oczekiwania

Czas oczekiwania zależy od okoliczności sprawy i danego urzędu. Zgodnie z przepisami, postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Jeżeli urząd wojewódzki nie wyda zezwolenia w terminie, powinni zawiadomić o tym fakcie cudzoziemca, wyjaśniając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Odwołanie od decyzji wojewody

W przypadku negatywnej decyzji o pobycie stałym, osoba bez obywatelstwa polskiego ma prawo się odwołać. Odwołanie kieruje się przez wojewodę do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. Osoba składająca wniosek ma na to 14 dni. Sprawa powinna zostać załatwiona w ciągu 2 miesięcy. Jeśli zainteresowany nie otrzyma odpowiedzi lub odpowiedź nie będzie dla niego w pełni satysfakcjonująca może on złożyć skargę do Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni.


Więcej informacji odnośnie legalnego zatrudnienia znajdziesz TUTAJ

Tagi