Pomoc prawna dla obcokrajowców

Kto może skorzystać z pomocy prawnej dla obcokrajowców ?

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy społecznej oprócz osób posiadających obywatelstwo polskie, są także cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski m.in.:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Obcokrajowcy mają prawo do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej po zakończeniu całej procedury legalizacji pobytu. Osoba ta powinna już uzyskać status uchodźcy, czy ochrony uzupełniającej.


pomoc dla cudzoziemców

Nieodpłatna informacja prawna

Nieodpłatna informacja prawna to inaczej poinformowanie obcokrajowca o obowiązujących przepisach prawnych z zakresu udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i przepisach regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Ministerstwa:

„Nieodpłatna informacja prawna polega na poinformowaniu cudzoziemca o obowiązujących przepisach prawnych z zakresu udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i przepisach regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach z tego zakresu, przy uwzględnieniu szczególnej sytuacji tych osób”

Nieodpłatnej informacji prawnej udzielają pracownicy Departamentu Postępowań Uchodźczych w Warszawie (ul. Taborowa 33) i Białej Podlaskiej (ul. Dokudowska 19).


Nieodpłatna pomoc prawna dla obcokrajowców obejmuje:

Sporządzenie odwołania od decyzji o:

 • odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej
 • umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej
 • przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
 • uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
 • odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:
 • udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom udziela osobiście:

 • adwokat, radca prawny albo
 • osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym, zatrudniona w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, uprawnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując cudzoziemca uprawnionego o innych adwokatach, radcach prawnych lub osobach, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.


Pomoc integracyjna

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa „Po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej obcokrajowcy mają prawo skorzystać z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu integracji (IPI) mającego na celu wspieranie procesu ich integracji”.

Pomoc dla cudzoziemców udzielana jest w formie:

 • świadczeń pieniężnych ( by pokryć koszty utrzymania, wydatki na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe i koszty związane z nauką języka polskiego)
 • pracy socjalnej
 • opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne)
 • udzielanie informacji w kontakcie z innymi instytucjami
 • inne działań wspierających proces integracji cudzoziemca

Warto podkreślić, że pomoc w ramach indywidualnego programu integracji udziela się w oparciu o wniosek złożony do starosty. Wniosek składa się przez powiatowe centrum pomocy, rodzicie w ciągu 60 dni od momentu uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Obcokrajowcy, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową i jednocześnie spełniają wszystkie kryteria, mają prawo skorzystać ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej na zasadach ogólnych – podobnie jak obywatele polscy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się przez porównanie dochodu osoby lub rodziny z odpowiednim kryterium dochodowym.


Centra Integracji Cudzoziemców

W perspektywie długofalowej cudzoziemcy będą mogli skorzystać z oferty wykraczającej poza świadczenia pomocy społecznej w ramach Centrów Integracji Cudzoziemców.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” – projekt w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Celem jest pilotażowe utworzenie dwóch Centrów Integracji Cudzoziemców w partnerstwie z samorządami województw.

Działania integracyjne prowadzone w Centrach skierowane będą do obywateli państw trzecich w zakresie integracji ze społeczeństwem polskim poprzez:

 • porady z zakresu rynku pracy,
 • naukę języka polskiego,
 • asystę kulturowa (np. pomoc w zapisaniu dzieci do szkoły),
 • porady specjalistyczne (np. psychologiczne, prawne)

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Cudzoziemcy także mogą skorzystać z pomocy w Ośrodkach Wsparcia Cudzoziemców, których celem jest wsparcie obcokrajowców mieszkających w regionie w łatwiejszym rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych, związanych z legalizacją pobytu oraz prawem pracy.
W ramach ich działalności Ośrodki oferują cudzoziemcom bezpłatną pomoc:

 • prawnika
 • tłumacza
 • psychologa
 • szkolenia
 • warsztaty kursy adaptacyjne
 • półkolonie dla dzieci cudzoziemców.

Więcej informacji odnośnie legalnego zatrudnienia obcokrajowców możesz znaleźć TUTAJ>>

Porady dla pracowników

 • Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?
  Umowa zlecenie. Co to jest? Czy wlicza się do emerytury? Co ze składkami? Wejdź w nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego.

  10 min czytania

 • Czy praca gwarantuje człowiekowi szczęście?
  Poczucie szczęścia w pracy – czy jest możliwe? Wielu z was, pewnie nie raz zastanawiało się czy poczucie spełnienia i zadowolenia z wykonywanej pracy jest […]

  10 min czytania

 • RODO – ochrona danych osobowych
  Co to jest RODO i na czym polega  RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to unijny akt prawny. Wiąże wszystkie państwa należące do Unii […]

  10 min czytania

 • Urlop
  Urlop na żądanie czy wypoczynkowy ? Każdemu zatrudnionemu poza urlopem wypoczynkowym przysługują inne rodzaje urlopów. Stosuje się je, chociażby w wyjątkowych okolicznościach. Mają szczególny charakter. […]

  10 min czytania

 • Agencja pracy tymczasowej – fakty i mity
  Agencja pracy tymczasowej – wady i zalety Zastanawiałeś się kiedyś nad skorzystaniem z usług agencji pracy tymczasowej? Może często powielane mity zniechęciły Cię do podjęcia […]

  10 min czytania

 • Zmiany w kodeksie pracy 2022 r.
  Zmiany w kodeksie pracy wiążą się z wdrożeniem dwóch unijnych dyrektyw: dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE i tzw. dyrektywy rodzicielskiej.

  10 minut czytania

 • Praca zdalna w kodeksie pracy
  Zmieniająca się rzeczywistość na rynku pracy, która dotknęła wszystkich przedsiębiorców, w znaczny sposób wpłynęła również na pracowników. Brak regulacji prawnych odnośnie kwestii związanych z wykonywaniem […]

  7 min czytania

 • Porzucenie pracy
  Przepisy prawa w Kodeksie Pracy szczegółowo regulują termin porzucenia pracy. Pracownik, który zamierza postąpić w taki sposób musi znać konsekwencjach (w tym także zapłatę odszkodowania […]

  4 min czytania

 • Wypadek w pracy
  Do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim wszystkim pracownikom, którzy przebywają na terenie zakładu pracy. Jeśli mimo wszystko dojdzie to jakiegokolwiek wypadku w pracy, […]

  4 min czytania

  Nie znalazłeś dla siebie żadnej oferty pracy?

  Zostaw nam swoje CV aby uczestniczyć w dalszych rekrutacjach

  Ten post jest aktualnie nieaktywny. Sprawdź inne nasze wpisy lub wróć do strony głównej.