Pomoc prawna dla obcokrajowców

Kto może skorzystać z pomocy prawnej dla obcokrajowców ?

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy społecznej oprócz osób posiadających obywatelstwo polskie, są także cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski m.in.:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Obcokrajowcy mają prawo do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej po zakończeniu całej procedury legalizacji pobytu. Osoba ta powinna już uzyskać status uchodźcy, czy ochrony uzupełniającej.


pomoc dla cudzoziemców

Nieodpłatna informacja prawna

Nieodpłatna informacja prawna to inaczej poinformowanie obcokrajowca o obowiązujących przepisach prawnych z zakresu udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i przepisach regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Ministerstwa:

„Nieodpłatna informacja prawna polega na poinformowaniu cudzoziemca o obowiązujących przepisach prawnych z zakresu udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i przepisach regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach z tego zakresu, przy uwzględnieniu szczególnej sytuacji tych osób”

Nieodpłatnej informacji prawnej udzielają pracownicy Departamentu Postępowań Uchodźczych w Warszawie (ul. Taborowa 33) i Białej Podlaskiej (ul. Dokudowska 19).


Nieodpłatna pomoc prawna dla obcokrajowców obejmuje:

Sporządzenie odwołania od decyzji o:

 • odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej
 • umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej
 • przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
 • uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
 • odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:
 • udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom udziela osobiście:

 • adwokat, radca prawny albo
 • osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym, zatrudniona w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, uprawnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując cudzoziemca uprawnionego o innych adwokatach, radcach prawnych lub osobach, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.


Pomoc integracyjna

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa „Po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej obcokrajowcy mają prawo skorzystać z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu integracji (IPI) mającego na celu wspieranie procesu ich integracji”.

Pomoc dla cudzoziemców udzielana jest w formie:

 • świadczeń pieniężnych ( by pokryć koszty utrzymania, wydatki na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe i koszty związane z nauką języka polskiego)
 • pracy socjalnej
 • opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne)
 • udzielanie informacji w kontakcie z innymi instytucjami
 • inne działań wspierających proces integracji cudzoziemca

Warto podkreślić, że pomoc w ramach indywidualnego programu integracji udziela się w oparciu o wniosek złożony do starosty. Wniosek składa się przez powiatowe centrum pomocy, rodzicie w ciągu 60 dni od momentu uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Obcokrajowcy, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową i jednocześnie spełniają wszystkie kryteria, mają prawo skorzystać ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej na zasadach ogólnych – podobnie jak obywatele polscy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się przez porównanie dochodu osoby lub rodziny z odpowiednim kryterium dochodowym.


Centra Integracji Cudzoziemców

W perspektywie długofalowej cudzoziemcy będą mogli skorzystać z oferty wykraczającej poza świadczenia pomocy społecznej w ramach Centrów Integracji Cudzoziemców.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” – projekt w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Celem jest pilotażowe utworzenie dwóch Centrów Integracji Cudzoziemców w partnerstwie z samorządami województw.

Działania integracyjne prowadzone w Centrach skierowane będą do obywateli państw trzecich w zakresie integracji ze społeczeństwem polskim poprzez:

 • porady z zakresu rynku pracy,
 • naukę języka polskiego,
 • asystę kulturowa (np. pomoc w zapisaniu dzieci do szkoły),
 • porady specjalistyczne (np. psychologiczne, prawne)

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Cudzoziemcy także mogą skorzystać z pomocy w Ośrodkach Wsparcia Cudzoziemców, których celem jest wsparcie obcokrajowców mieszkających w regionie w łatwiejszym rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych, związanych z legalizacją pobytu oraz prawem pracy.
W ramach ich działalności Ośrodki oferują cudzoziemcom bezpłatną pomoc:

 • prawnika
 • tłumacza
 • psychologa
 • szkolenia
 • warsztaty kursy adaptacyjne
 • półkolonie dla dzieci cudzoziemców.

Więcej informacji odnośnie legalnego zatrudnienia obcokrajowców możesz znaleźć TUTAJ>>

Porady dla pracowników

 • Minimalna krajowa 2023 – ile wyniesie w lipcu?
  W 2023 roku wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Będzie to rekordowa podwyżka płacy minimalnej. Ile wyniesie w lipcu minimalna krajowa 2023?

  2 min czytania

 • Przerwa w pracy — ile jej przysługuje?
  Przerwa w pracy przysługuje każdemu pracownikowi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Jakie są rodzaje przerw w pracy? Ile przysługuje przerwy w pracy?

  5 min czytania

 • Urlop rodzicielski w 2023 roku — co trzeba wiedzieć?
  Rząd wprowadził wiele zmian w Kodeksie pracy. Dotyczą m.in wydłużenia urlopu rodzicielskiego. Ile przysługuje dni urlopu rodzicielskiego? Co musisz wiedzieć?

  10 min czytania

 • Praca dodatkowa — jak można dorobić?
  Chcesz zarobić dodatkowe pieniądze? Spróbuj pracy dorywczej! Praca dodatkowa to dobry pomysł dla każdego. Jak można dorobić?

  10 min czytania

 • Inwentaryzacja — co to jest, jak wygląda praca?
  Inwentaryzacja stanowi nieodłączny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Jest uznawana za pracę dodatkową. Jak wygląda praca przy inwentaryzacji?

  10 min czytania

 • Świadectwo pracy — nowy wzór w 2023 roku
  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła kilka zmian, które musiały zmienić wzór świadectwa pracy. Świadectwo pracy — jakie są przepisy? Jak wygląda nowy wzór świadectwa pracy.

  10 min czytania

 • Work life balance — co to jest, zmiany w Kodeksie pracy 2023
  Work life balance to zachowanie równowagi między życiem prywatnym a osobistym. W dzisiejszych czasach jest niezwykle pożądane. Co to jest work life balance? Jakie zmiany wprowadzono w 2023 roku?

  10 min czytania

 • Podanie o podwyżkę — jak napisać?
  Podanie o podwyżkę jest formalnym dokumentem, który składa się pracodawcy, aby uzyskać większą pensję. Jak napisać podanie o podwyżkę?

  4 min czytania

 • Kodeks pracy 2023
  W 2023 roku wprowadzono wiele zmian w kodeksie pracy, które dotyczą zatrudnienia. Sprawdź, co nowego w kodeksie pracy 2023!

  10 min czytania

  Nie znalazłeś dla siebie żadnej oferty pracy?

  Zostaw nam swoje CV aby uczestniczyć w dalszych rekrutacjach

  Ten post jest aktualnie nieaktywny. Sprawdź inne nasze wpisy lub wróć do strony głównej.