Powrót
2 min czytania 8 marca 2022

Pomoc prawna dla obcokrajowców

Pomoc prawna dla obcokrajowców staje się coraz bardziej istotna przez duży napływ cudzoziemców do Polski. W obcym kraju obcokrajowcy mogą napotkać wiele trudności i niejasności prawnych zwłaszcza jeśli nie potrafią języka. Dostęp do rzetelnej pomocy prawnej może stać się kluczowym czynnikiem w zapewnieniu ochrony ich praw, jak również w integrowaniu się z nowym otoczeniem. Kto może skorzystać z pomocy prawnej dla obcokrajowców?

pomoc dla cudzoziemców

Kto może skorzystać z pomocy prawnej dla obcokrajowców ?

Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy społecznej oprócz osób posiadających obywatelstwo polskie, są także cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terenie Polski m.in.:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Obcokrajowcy mają prawo do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej po zakończeniu całej procedury legalizacji pobytu. Osoba ta powinna już uzyskać status uchodźcy, czy ochrony uzupełniającej.

Nieodpłatna informacja prawna

Nieodpłatna informacja prawna to inaczej poinformowanie obcokrajowca o obowiązujących przepisach prawnych z zakresu udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i przepisach regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Ministerstwa:

“Nieodpłatna informacja prawna polega na poinformowaniu cudzoziemca o obowiązujących przepisach prawnych z zakresu udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej i przepisach regulujących postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach z tego zakresu, przy uwzględnieniu szczególnej sytuacji tych osób”

Nieodpłatnej informacji prawnej udzielają pracownicy Departamentu Postępowań Uchodźczych w Warszawie (ul. Taborowa 33) i Białej Podlaskiej (ul. Dokudowska 19).


Nieodpłatna pomoc prawna dla obcokrajowców obejmuje:

Sporządzenie odwołania od decyzji o:

 • odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej
 • umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej
 • przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej i umorzeniu postępowania,
 • uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny,
 • odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu odwoławczym w sprawie:
 • udzielenia ochrony międzynarodowej,
 • przekazania wnioskodawcy do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom udziela osobiście:

 • adwokat, radca prawny albo
 • osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym, zatrudniona w organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, uprawnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując cudzoziemca uprawnionego o innych adwokatach, radcach prawnych lub osobach, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może odmówić z ważnych powodów udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.


Pomoc integracyjna

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa “Po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej obcokrajowcy mają prawo skorzystać z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu integracji (IPI) mającego na celu wspieranie procesu ich integracji”.

Pomoc dla cudzoziemców udzielana jest w formie:

 • świadczeń pieniężnych ( by pokryć koszty utrzymania, wydatki na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe i koszty związane z nauką języka polskiego)
 • pracy socjalnej
 • opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne)
 • udzielanie informacji w kontakcie z innymi instytucjami
 • inne działań wspierających proces integracji cudzoziemca

Warto podkreślić, że pomoc w ramach indywidualnego programu integracji udziela się w oparciu o wniosek złożony do starosty. Wniosek składa się przez powiatowe centrum pomocy, rodzicie w ciągu 60 dni od momentu uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Obcokrajowcy, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową i jednocześnie spełniają wszystkie kryteria, mają prawo skorzystać ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej na zasadach ogólnych – podobnie jak obywatele polscy.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się przez porównanie dochodu osoby lub rodziny z odpowiednim kryterium dochodowym.


Centra Integracji Cudzoziemców

W perspektywie długofalowej cudzoziemcy będą mogli skorzystać z oferty wykraczającej poza świadczenia pomocy społecznej w ramach Centrów Integracji Cudzoziemców.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców” – projekt w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Celem jest pilotażowe utworzenie dwóch Centrów Integracji Cudzoziemców w partnerstwie z samorządami województw.

Działania integracyjne prowadzone w Centrach skierowane będą do obywateli państw trzecich w zakresie integracji ze społeczeństwem polskim poprzez:

 • porady z zakresu rynku pracy,
 • naukę języka polskiego,
 • asystę kulturowa (np. pomoc w zapisaniu dzieci do szkoły),
 • porady specjalistyczne (np. psychologiczne, prawne)

Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców

Cudzoziemcy także mogą skorzystać z pomocy w Ośrodkach Wsparcia Cudzoziemców, których celem jest wsparcie obcokrajowców mieszkających w regionie w łatwiejszym rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych, związanych z legalizacją pobytu oraz prawem pracy.
W ramach ich działalności Ośrodki oferują cudzoziemcom bezpłatną pomoc:

 • prawnika
 • tłumacza
 • psychologa
 • szkolenia
 • warsztaty kursy adaptacyjne
 • półkolonie dla dzieci cudzoziemców.

Więcej informacji odnośnie legalnego zatrudnienia obcokrajowców możesz znaleźć TUTAJ>>

Tagi