Powrót
5 min czytania 17 kwietnia 2024

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Gdy zobowiązania dłużnika pozostają niespłacone, wierzyciel może podjąć kroki w celu odzyskania długu poprzez postępowanie egzekucyjne. Jednym ze sposobów jest zajęcie wynagrodzenia przez komornika sądowego. Czym jest zajęcie komornicze? Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik? Jak długo komornik zajmuje wynagrodzenie?

zajęcie wynagrodzenia przez komornika

SPIS TREŚCI

Czym zajmuje się komornik?

Komornik jest osobą, która działa przy sądzie rejonowym. Wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym. Do zadań komornika należy wykonywanie orzeczeń sądowychw sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, odnajdywanie oraz egzekwowanie majątków dłużnika itp. Komornik ma prawo i obowiązek odzyskać dług.

Kiedy komornik dokonuje zajęcia wynagrodzenia?

Częstym sposobem na odzyskanie świadczeń pieniężnych jest zajęcie wynagrodzenia za pracę osoby zadłużonej. Egzekucja z wynagrodzenia oznacza niskie koszty komornicze oraz łatwość i efektywność w regulowaniu należności. Komornik dokonuje egzekucji z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Dłużnik otrzymuje powiadomienie od komornika, że ​​do wysokości egzekwowanego długu, aż do pełnej jego spłaty, nie ma prawa pobierać wynagrodzenia poza kwotą, która jest wolna od zajęcia. Nie może on dysponować tymi środkami w żaden inny sposób

Następnie komornik informuje pracodawcę dłużnika, aby wypłacane wynagrodzenie zostało ograniczone do kwoty wolnej od potrąceń. Pozostała część powinna zostać przekazana bezpośrednio wierzycielowi, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie. W przypadku gdy pracownik ma więcej niż jedną egzekucję, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich świadczeń, potrącenia z wynagrodzenia powinny być przekazane komornikowi.

Czytaj też: Praca na akord — na czym polega?

zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Czytaj też: Pasek wynagrodzeń — czy pracownik powinien go otrzymywać?

Zajęcia komornicze — obowiązki pracodawcy

W momencie, gdy pracownika czeka egzekucja wynagrodzenia, komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

 • pokazał zestawienie wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie dochody z innych tytułów za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających zajęcie.
 • podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęcie od komornika będzie przekazywane wierzycielowi,
 • jeżeli występują jakiekolwiek przeszkody w wypłacie wynagrodzenia, pracodawca musi złożyć oświadczenie o tym, jakie to są przeszkody oraz podać czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie oraz o jakie roszczenia została skierowana przez innych wierzycieli,
 • zawiadomił niezwłocznie komornika lub wierzyciela o każdej zmianie.

Zajęcie pensji minimalnej

W przypadku zajęcia wynagrodzenia, komornik z pensji minimalnej nic nie może zabrać. Według obowiązujących przepisów prawa płaca minimalna w 2024 roku musi zostać w pełni wypłacona osobie, której toczy się egzekucja komornicza. Prawo chroni więc osoby, które otrzymują najniższą krajową przed utratą środków do życia.

Kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia 2024 wynosi: 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 będzie wynosić 4300 zł brutto.

Ile zabiera komornik na umowie o pracę?

Zajęcie komornicze pensji jest możliwe tylko w określonej wysokości. Zależy od wielkości zajętych środków oraz od tego, ile zarabia dłużnik. Kwota, jaką może zabrać komornik, jest regulowana przez przepisy, aby nie doprowadzić dłużnika do jeszcze większych problemów finansowych. Polskie prawo zwraca uwagę na to, aby potrącenia należności nie doprowadziły do całkowitego pozbawienia środków dłużnika. Z tego powodu wprowadzono minimalne kwoty, które nie mogą być zajęte przez komornika, aby zadłużone osoby mogły pokryć swoje podstawowe potrzeby życiowe.

Komornik ma prawo pobrać maksymalnie 50% wynagrodzenia netto, ale istnieje od tej reguły wyjątek, który dotyczy dłużników alimentacyjnych. Jest to szczególny rodzaj zobowiązania, przez co komornik może zabrać większą część wynagrodzenia. Wysokość zajęcia wynagrodzenia wynosi 60%.

Ile zabiera komornik na umowie zlecenie?

Jakiś czas temu komornik mógł zająć całą pensję na umowie zlecenie. Było to problematyczne, ponieważ tworzyło dłużnikom wiele problemów finansowych. Od 2019 roku sytuacja po nowelizacji przepisów się zmieniła. Aktualnie egzekucja komornicza umowy zlecenie, traktowana jest na równi z umowami o pracę. Aby skorzystać z tej ochrony, dłużnik musi sam poinformować komornika, że jego wynagrodzenie z umowy zlecenie spełnia dwa warunki:

 • wynagrodzenie z umowy zlecenie ma charakter powtarzający się
 • zapewnia utrzymanie lub jest jedynym źródłem dochodu dłużnika

Istotne jest, aby dłużnik sam poinformował o tym komornika, bo ten nie ma takiego obowiązku, aby sprawdzać, czy dłużnik spełnia powyższe warunki. Takie działanie może mieć istotny wpływ na przebieg procesu egzekucyjnego, a w niektórych sytuacjach może nawet skutkować jego zawieszeniem lub zakończeniem. Dlatego ważne jest, aby działać samodzielnie i upewnić się, że komornik ma pełną świadomość wszystkich istotnych okoliczności.

Tak samo jest w przypadku umowy o dzieło, która podobnie jak umowa zlecenie należy do umów cywilnoprawnych.

Czytaj też: Profil zaufany — co to jest, jak używać?

zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Czytaj też: Umowa na zastępstwo a ciąża

Czego nie może zająć komornik w postępowaniu egzekucyjnym?

Oprócz kwoty wolnej od zajęcia przez komornika istnieją także świadczenia, których komornik nie może zająć:

 • alimenty,
 • świadczenie 800+ na dziecko,
 • świadczenia wychowawcze,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • stypendia,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej.

Istnieją jednak pewne świadczenia, które komornik może zająć w przypadku egzekucji:

 • zasiłek rehabilitacyjny,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek chorobowy.

W przypadku tych świadczeń komornik może potrącić 25% w przypadku egzekucji, które nie dotyczą alimentów, a przy dłużnikach alimentacyjnych 60%.

Wysokość zajęcia wynagrodzenia zależy od rodzaju umowy, na podstawie której pracuje się oraz od wielkości zarobków. Od 2019 roku komornik z umowy zlecenia może zabrać tyle samo, co z umowy o pracę, o ile nie dotyczy to pensji minimalnej. Zajęcie wynagrodzenia przez komornika sądowego jest bardziej zaostrzone w przypadku dłużników o alimenty. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zmienia się co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej.

Sprawdź też: Współpraca z agencją pracy — czy warto?

Tagi