Powrót
10 min czytania 10 października 2023

Bezpieczeństwo w magazynie — jak zapewnić?

Bezpieczeństwo w magazynie jest kluczowym aspektem, który ma wpływ nie tylko na pracowników, ale także na efektywność działania przedsiębiorstwa. Magazyn to miejsce pełne różnych niebezpieczeństw, które mogą się wydarzyć w każdym momencie, dlatego też trzeba zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jak zapewnić bezpieczny magazyn? Jakie błędy mają wpływ na poziom bezpieczeństwa w magazynie? Kto odpowiada za bezpieczeństwo w magazynie? BHP w magazynie — jak powinna wyglądać bezpieczna praca? Czy dbanie o bezpieczeństwo w magazynie jest trudne?

bezpieczeństwo w magazynie

SPIS TREŚCI

Zagrożenia w magazynie

Bezpieczeństwo w przestrzeni magazynowej jest istotne nie tylko dla zachowania samego mienia firmy, ale również dla zapewnienia zdrowia pracowników. Jakie mogą być potencjalne niebezpieczeństwa w magazynie?

 • Nękanie i przemoc w miejscu pracy (mobbing) – taki rodzaj niebezpieczeństwa może pojawić się w każdym miejscu pracy. Zagrożenie to wpływa na samopoczucie pracowników oraz ich stan psychiczny, który odbija się na efektywności pracy.
 • Zagrożenia pożarowe — przechowywanie materiałów łatwopalnych, brak odpowiedniego wyposażenia przeciwwybuchowego i nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych może prowadzić do pożarów, które stanowią zagrożenie dla życia i mienia.
 • Zagrożenia chemiczne — magazyny, które przechowują substancje chemiczne, muszą zapewnić odpowiednie warunki przechowywania, aby uniknąć wycieków i zanieczyszczeń.
 • Włamania i kradzieże — magazyny zawierają często cenne towary, co czyni je atrakcyjnym celem dla włamywaczy i złodziei.
 • Wypadki przy materiałach — przesuwanie, podnoszenie i składowanie ciężkich przedmiotów może prowadzić do wypadków, takich jak upadki, kontuzje, przeciążenia lub uszkodzenia towarów.
 • Wypadki związane z maszynami i sprzętem — używanie wózków widłowych, dźwigów i innych maszyn może być niebezpieczne, jeśli nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.
 • Zła organizacja pracy magazynu — nieprawidłowe rozmieszczenie towarów, wąskie korytarze i zatłoczone miejsca mogą prowadzić do wypadków oraz utrudniać pracę.
 • Zagrożenia związane z obsługą i dostawami — przyjmowanie i wysyłka towarów wiąże się z ryzykiem wypadków i opóźnień, szczególnie jeśli nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.
 • Kary finansowe i prawne — nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a także przepisów środowiskowych, może prowadzić do kar i konsekwencji prawnych dla firmy.
 • Zagrożenia związane z siłą natury — powodzie, trzęsienia ziemi, silne wiatry i inne zjawiska przyrody mogą prowadzić do uszkodzeń magazynów i strat w mieniu.

Czytaj też: CV magazyniera — porady + wzór

bezpieczeństwo w magazynie

Czytaj też: Praca rotacyjna — na czym polega?

Podstawowe zasady BHP w magazynie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w magazynie są kluczowe dla zapewnienia ochrony mienia i pracowników. Przestrzeganie zasad BHP jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa pracowników, ich zdrowia oraz życia. Głównym celem przestrzegania tych zasad jest ochrona pracowników przed wypadkami, urazami i chorobami zawodowymi. Przepisy BHP i normy bezpieczeństwa są uregulowane przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wydanego w dniu 26 września 1997 roku.

W przepisach zawartych w danym rozporządzeniu określono fundamentalne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Warto zaznaczyć, że zarówno pracownicy, jak i pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania tych zasad, które są dodatkowo uregulowane w Polskich Normach oraz Kodeksie Pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że konkretne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy są dostosowane do charakteru danego magazynu oraz rodzaju przechowywanych w nim produktów. Istotnym czynnikiem jest również rodzaj używanego sprzętu i wyposażenia magazynu. Trzeba zrozumieć, że zasady bezpieczeństwa mogą różnić się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z magazynem o niskim składowaniu, czy też magazynem o wysokim składowaniu.

Jakie są podstawowe przepisy BHP w magazynie? Magazyny działające w Polsce są zobowiązane do przestrzegania nie tylko krajowych standardów, ale także zasad obowiązujących w ramach Unii Europejskiej. Wspólnota Europejska nakłada na pracodawców pewne wymogi, w tym:

 • redukcja hałasu w magazynie
 • odpowiednia temperatura w magazynie
 • zapewnienie sprawnych środków transportu
 • ochrona regałów i maszyn
 • wyznaczanie dróg ewakuacyjnych, transportowych, ścieżek między regałami
 • dopasowanie pomieszczeń magazynowych do charakteru działalności

W magazynach zgodnie z normami zarówno krajowymi, jak i unijnymi, istnieje wiele przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Kluczowym aspektem jest dbałość o system awaryjny, przeciwpożarowy oraz plany ewakuacyjne. Pracownicy muszą być dobrze poinformowani na temat procedur w sytuacjach zagrożenia życia, ewakuacji oraz działań przeciwdziałających niepożądanym sytuacjom. Dlatego przed rozpoczęciem pracy pracownicy są zobowiązani do odbycia szkolenia BHP oraz instruktażu stanowiskowego. To nie tylko ochrona ich własnego życia i zdrowia, ale także zapewnienie bezpieczeństwa współpracowników oraz minimalizacja szkód finansowych dla firmy.

W magazynie istotne jest oznaczenie miejsc niebezpiecznych i zakaz wstępu do wyznaczonych obszarów (chyba że są one dostępne tylko dla upoważnionych osób). Informacje dotyczące nakazów i zakazów muszą być wyraźnie widoczne i czytelne.

Pracownicy magazynu często korzystają z różnych rodzajów pojazdów, takich jak wózki paletowe, wózki wysokiego składowania czy wózki widłowe magazynowe. Ważne jest, aby ich użytkowanie odbywało się zgodnie z zasadami BHP i przeznaczeniem, co przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka uszkodzeń. Pracodawcy są zobowiązani do rejestracji tych pojazdów i upewnienia się, że posiadają one znak bezpieczeństwa CE. Regularne przeglądy i utrzymanie dokumentacji są niezbędne, aby uniknąć wypadków i zapewnić bezpieczeństwo w magazynie.

Czytaj też: Wiek emerytalny w Polsce

bezpieczeństwo w magazynie

Jakie elementy warunkują bezpieczeństwo w magazynie?

Bezpieczeństwo w magazynie zależy od wielu czynników i elementów, które muszą być odpowiednio zarządzane i kontrolowane:

 • Szkolenia BHP pracowników — przeszkoleni i świadomi pracownicy są kluczowym elementem bezpiecznego magazynu. Szkolenie obejmuje zarówno szkolenie BHP, jak i instruktaż stanowiskowy oraz szkolenia związane z obsługą sprzętu.
 • Sprzęt ochronny — dostarczenie pracownikom odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak kaski, okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne i kamizelki, jest niezbędne do minimalizacji ryzyka urazów.
 • Systemy alarmowe i awaryjne — systemy sygnalizacji pożarowej, alarmy przeciwwłamaniowe i inne systemy awaryjne są istotnymi elementami bezpieczeństwa w magazynie.
 • Plan ewakuacji — przygotowany i znakowany plan ewakuacji jest niezbędny w razie zagrożenia życia i pożaru. Pracownicy muszą wiedzieć, jak szybko i bezpiecznie opuścić magazyn.
 • Przeciwpożarowe środki gaśnicze — umieszczenie gaśnic i innych środków gaśniczych w magazynie jest kluczowe do zapobiegania i zwalczania pożarów.
 • Oznakowanie — wyraźne oznakowanie, etykiety i znaki ostrzegawcze pomagają pracownikom w identyfikacji niebezpiecznych obszarów, substancji i sytuacji.
 • Organizacja przestrzeni — odpowiednie zaplanowanie układu magazynu, szerokość korytarzy, zasady składowania i rozmieszczenia towarów są kluczowe dla uniknięcia wypadków.
 • Inspekcje i przeglądy — regularne inspekcje techniczne, przeglądy stanu technicznego maszyn i sprzętu oraz oceny ryzyka pomagają w identyfikacji i usuwaniu potencjalnych zagrożeń.
 • Systemy monitoringu: Kamery monitorujące i inne systemy monitoringu pomagają w śledzeniu sytuacji w magazynie i reagowaniu na potencjalne zagrożenia.
 • Zasady obsługi sprzętu: Poprawna obsługa maszyn i sprzętu, takich jak wózki widłowe czy dźwigi, jest kluczowa dla bezpieczeństwa, dlatego zasady ich obsługi muszą być ściśle przestrzegane.
 • Procedury działania w przypadku awarii: Wypracowanie procedur postępowania w przypadku awarii maszyn, wycieków substancji niebezpiecznych czy innych sytuacji awaryjnych jest niezwykle ważne.
 • Kultura bezpieczeństwa: Wartości i kultura firmy powinny promować bezpieczne zachowania i dbałość o zdrowie i życie pracowników.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo w przestrzeni magazynowej powinno być również zapewnione w momencie pożaru. Każda z firm powinna mieć zamontowane przeciwpożarowe systemy bezpieczeństwa, które w trakcie niebezpieczeństwa będą chronić pracowników. Często wąskie korytarze oraz wysokie konstrukcje mogą być problemem dla gaszenia pożaru ręcznie. Dlatego też dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa pracy jest zamontowanie zraszaczy, które wychwycą pożar i załączą się automatycznie.

Przepisy bezpieczeństwa mówią, że trzeba magazyn rozplanować tak, aby móc ułatwić ewakuacje w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Droga pożarowa oraz droga ewakuacyjna powinna być oznaczona w miejscu pracy, aby ułatwić swobodne wydostanie się z budynku. Procedury bezpieczeństwa pracy zalecają profilaktyczne sprawdzanie wszystkich instalacji elektrycznych, najczęściej starych, które mogą powodować zwarcie i prowadzić do pożaru. Należy pamiętać, że większość przedmiotów na magazynach wykonana jest z materiałów łatwopalnych, są to np. kartony lub drewniane palety. Aby dbać o bezpieczeństwo i komfort pracowników trzeba zapewnić im odpowiednie warunki pracy. W każdej hali magazynowej powinny być zastosowane środki ochrony przeciwpożarowej takie jak: czujniki dymu, czujniki termiczne, urządzenia gaśnicze, drzwi i okna ognioodporne itp.

Kontrola i konserwacja magazynu to kolejny sposób na ominięcie niebezpieczeństw pożarowych. Magazyn powinien być zaprojektowany i organizowany tak, aby materiały palne były przechowywane w specjalnych pojemnikach lub na wyznaczonych obszarach, z dala od źródeł ciepła i innych źródeł zapłonu. Materiały niebezpieczne powinny być przechowywane w zgodzie z odpowiednimi przepisami i normami. To obejmuje odpowiednie oznakowanie, segregację oraz utrzymywanie warunków, które minimalizują ryzyko wycieku lub zapłonu. Pracownicy magazynu powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, wiedzieć, jak reagować w przypadku pożaru oraz jak korzystać z dostępnych środków gaśniczych.

Bezpieczeństwo w magazynie — prawa i obowiązki pracownika

Ogólne bezpieczeństwo magazynu jest niezwykle ważne, aby chronić zarówno pracowników, jak i mienie firmy. Powinni o nie dbać zatrudnieni pracownicy oraz zarząd, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego magazynu pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa magazynu i mienia, jakie się w nim znajduje. Jakie są podstawowe prawa i obowiązki pracownika?

 • w momencie gdy warunki pracy niespełniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, pracownik ma prawo zrezygnować z wykonywania pracy zawiadamiając o tym pracodawcę.
 • pracownik jest zobowiązany, aby znać przepisy prawa, brać udział w regularnych szkoleniach w zakresie bezpieczeństwa oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym.
 • pracownik musi wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP
 • pracownik powinien dbać o stan maszyn, urządzeń oraz o porządek magazynu
 • pracownik jest zobowiązany stosować środki ochrony zbiorowej i ochrony indywidualnej, czyli np. nosić odzież ochronną,
 • pracownik powinien współdziałać z pracodawcą przy wypełnianiu obowiązków bezpieczeństwa w przestrzeni magazynowej

Bezpieczeństwo na miejscu pracy jest niezwykle ważnym aspektem, który ma istotny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników oraz efektywność działania przedsiębiorstwa. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Trzeba zwracać uwagę na takie aspekty jak: oznakowanie miejsc niebezpiecznych, zastosowanie środków ochrony przeciwpożarowej, kontrola i konserwacja magazynu co jakiś czas, systemy bezpieczeństwa przeciw włamaniom i kradzieżom, zastosowanie kamer do wózków widłowych, ochrona regałów i maszyn, drogi ewakuacyjne, wyposażenie techniczne magazynu powinno mieć wytrzymałą konstrukcję. Bezpieczeństwo pracowników magazynów powinno być dla pracodawcy absolutnym priorytetem.

Sprawdź też: Praca dla obcokrajowców w Polsce — jakie są perspektywy?

Tagi