Powrót
6 min czytania 12 kwietnia 2024

L4 na dziecko — komu przysługuje? Ile jest płatne?

Każdemu rodzicowi zdarzyła się sytuacja, że musiał wykorzystać L4 na dziecko. Kodeks pracy daje możliwość usprawiedliwiania nieobecności w pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem. Komu przysługuje L4 na chore dziecko? Ile czasu można być na zwolnieniu na chore dziecko? Ile płatne zwolnienie na chore dziecko? Jak uzyskać zasiłek na chore dziecko? Kto płaci za opiekę nad chorym dzieckiem?

l4 na dziecko

SPIS TREŚCI

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko — kto może się ubiegać?

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko przysługuje zarówno matce jak i ojcu. Rodzice nie mogą jednak sprawować opieki jednocześnie. Nie dostanie się zasiłku jeśli w domu jest osoba, która może opiekować się chorym dzieckiem (zasada ta nieobowiązuje jeśli dziecko ma mniej niż 2 lata).

Istotne jest, aby rodzic chorego dziecka był objęty ubezpieczeniem chorobowym, ponieważ jego nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona, a jemu będzie przysługiwać zasiłek opiekuńczy. Zwolnienie na dziecko może być wystawione na dziecko własne, adoptowane, przyjęte na wychowanie lub na dziecko małżonka (bez przysposobienia).

W sytuacji gdy jeden z rodziców ma stwierdzoną niezdolność do pracy, a w tym samym czasie zachoruje dziecko, wówczas drugi z opiekunów ma możliwość wzięcia L4 na dziecko. Nawet jeśli w gospodarstwie domowym przebywa rodzic, ale jest chory, to nie może on zapewnić opieki dziecku. W takim przypadku druga osoba powinna dostarczyć pracodawcy kopię zwolnienia lekarskiego.

Z zasiłku na chore dziecko mogą skorzystać rodzice, w sytuacji, gdy jedno dziecko jest chore, a drugie przebywa w szpitalu. W takiej sytuacji konieczne jest, aby jeden z opiekunów pozostał tam z nim.

Ile jest płatne zwolnienie lekarskie na dziecko?

Żeby uzyskać L4 na dziecko, należy odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe. Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego? Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez ZUS w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przy stałym wynagrodzeniu będzie to 80% wynagrodzenia pracownika.

Czytaj też: Pierwszy dzień pracy — jak się zachować?

l4 na dziecko

Czytaj też: Umowa zlecenie a zwolnienie lekarskie

Wymiar zwolnienia lekarskiego na dziecko

Rodzice mogą skorzystać z L4 na dziecko w określonym wymiarze. Długość tego zwolnienia jest zależne od wieku dziecka. Rodzice młodszych dzieci mają możliwość ze skorzystania do 60 dni zwolnienia lekarskiego w ciągu roku kalendarzowego, aż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Ilość dni L4 jest niezależna od ilości posiadanych dzieci.

W momencie gdy dziecko skończy 14 lat, rodzic może sprawować opiekę nad nim maksymalnie przez 14 dni w roku. Rodzice dzieci niepełnosprawnych, które ukończyły 14 rok życia, ale są jeszcze niepełnoletnie mogą pobierać zasiłek opiekuńczy przez 30 dni w ciągu roku.

Pracownik może skorzystać również z opieki nad innym członkiem rodziny, ale świadczenie to może pobierać jedynie przez 14 dni w ciągu roku.

Pamiętaj! Maksymalny okres korzystania z zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym wynosi 60 dni. Jeśli pracownik wykorzysta już 14 dni opieki nad innym członkiem rodziny niż dziecko, to limit 60 dni zostanie odpowiednio zmniejszony o ten już zużyty czas.

Czy można skrócić zwolnienie lekarskie na dziecko?

Tak, można skrócić zwolnienie lekarskie na dziecko, ale pracownik będzie musiał przed zakończeniem L4 złożyć oświadczenie, w którym uzasadni przerwanie zwolnienia. Powodem może być wcześniejsze wyzdrowienie dziecka lub przejęcie opieki przez kogoś innego.

Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy należy złożyć wniosek u pracodawcy, w którym wskazuje:

 • okres, w którym chce się ubiegać o zasiłek,
 • dane dziecka, które zachorowało,
 • oświadczenia, czy są inni członkowie rodziny w gospodarstwie domowym, którzy by mogli sprawować opiekę nad chorym dzieckiem
 • dane drugiego rodzica.

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko w trakcie urlopu wypoczynkowego

Czasami może się zdarzyć taka sytuacja, że dziecko rozchoruje się w trakcie urlopu wypoczynkowego. Rodzice dziecka mogą wtedy skorzystać z L4 na dziecko, aby w pełni poświęcić się opiece nad dziećmi. Umożliwia to również skorzystanie z urlopu w innym terminie, kiedy dziecko wyzdrowieje. Istotne jest, aby szybko poinformować pracodawcę, który przesunie nam urlop na inny termin.

Czytaj też: Lista obecności w pracy — czy jest obowiązkowa?

l4 na dziecko

Czytaj też: Ochrona przedemerytalna — dla kogo?

Czy zwolnienie na dziecko przysługuje od 1 dnia pracy?

Tak, L4 na dziecko przysługuje od początku zatrudnienia. Pracujący może skorzystać z tego świadczenia tylko w momencie, jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Kiedy nie można skorzystać z L4 na opiekę nad dzieckiem?

Nie można skorzystać z L4 na chore dziecko jeśli

 • drugi opiekun przebywa w domu i jest w stanie zająć się chorym dzieckiem
 • drugi opiekun ma już zwolnienie na dziecko w tym samym czasie
 • w domu przebywa inny członek rodziny, który mógłby się zająć gdy dziecko choruje.

Podsumowanie

 • L4 na dziecko przysługuje rodzicom dziecka, którzy są opiekunami prawnymi, rodzicami zastępczymi lub adopcyjnymi, osobom utrzymującym i wychowującym nieswoje dziecko.
 • Aby móc uzyskać świadczenie, w czasie opieki nad dzieckiem rodzic musi być objęty, ubezpieczeniem chorobowym.
 • Okres zwolnienia lekarskiego jest dostosowany do długości choroby dziecka, a długość zwolnienia lekarskiego zależy od wieku dziecka.
 • Zasiłek opiekuńczy dla rodzica przysługuje rodzicom dziecka w wymiarze 80% podstawy wymiaru zasiłku.
 • Limit L4 na dziecko niepełnosprawne wynosi 30 dni w ciągu roku kalendarzowego, jeśli dziecko ukończyło 14 lat, ale nie jest jeszcze pełnoletnie.
 • Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem ma prawo do wykorzystania 60 dni L4 w ciągu roku kalendarzowego, jeśli dziecko nie ma ukończonych 14 lat. Jeśli ma, wymiar ten zmniejsza się do 14 dni w ciągu roku.
 • Zazwyczaj to lekarz rodzinny wystawia zwolnienie na chore dziecko, ale może to być jakikolwiek inny lekarz.
 • Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.

Sprawdź też: Renta z tytułu niezdolności do pracy

Tagi