Powrót
7 min czytania 7 kwietnia 2023

List intencyjny — co to jest, wzór

List intencyjny jest powszechnie stosowanym dokumentem w różnych sferach życia, zarówno prywatnym, jak i biznesowym. Mimo tego, że podpisujemy w swoim życiu różne umowy, boimy się, że druga strona wycofa się z wcześniejszych ustaleń. Zmieniając miejsce pracy, martwimy się, że nawet po złożeniu wypowiedzenia u naszego pracodawcy, nowa firma zmieni warunki umowy lub z nich zrezygnuje. W takiej sytuacji może się przydać list intencyjny. Co to jest list intencyjny? Jakie znaczenie prawne ma list intencyjny? Jak napisać list intencyjny?

list intencyjny

SPIS TREŚCI:

List intencyjny — co to jest?

List intencyjny to dokument, w którym autor wyraża swoje zamiary lub intencje wobec osoby lub instytucji. Jest to rodzaj listu, który ma na celu wyrażenie gotowości do podjęcia określonej aktywności lub zawarcia umowy, a także przedstawienie swoich oczekiwań wobec drugiej strony. List intencyjny może być stosowany w różnych sytuacjach, takich jak podpisywanie umowy, składanie oferty handlowej, aplikowanie na stanowisko pracy, czy też zgłaszanie swojego zainteresowania daną sprawą lub przedmiotem. List intencyjny nie jest wiążący prawnie, ale stanowi swoistą deklarację woli, co może pomóc w nawiązaniu dalszych kontaktów i negocjacjach.

Mówiąc najogólniej list intencyjny podpisywany jest najczęściej podczas prowadzenia negocjacji lub po w momencie gdy warunki każdej ze stron umowy zostały postawione. Można również spotkać się z zawarciem listu intencyjnego w przypadku poszukiwania pracy.

Zwykle list intencyjny dotyczy takich kwestii jak:

 • termin rozpoczęcia pracy
 • wymiar czasu pracy
 • zarys warunków współpracy
 • zawarcie umowy sprzedaży
 • rodzaj wykonywanej pracy i wynagrodzenie
 • założenia wspólnych projektów
 • podjęcie określonych działań biznesowych

W liście intencyjnym strony mają możliwość zawarcia umów/ współpracy na każdy możliwy temat.

Forma listu intencyjnego

Forma listu intencyjnego może się różnić w zależności od celu, dla którego jest pisany. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby list intencyjny został zawarty ustnie czy mailowo. Warto jednak, dla jego większego znaczenia zawrzeć go w formie dokumentu.


List intencyjny a umowa przedwstępna

Pojęcie listu intencyjnego bardzo często mylone jest z umową przedwstępną. Oba dokumenty służą do wyrażenia wstępnego zainteresowania i intencji, ale ich charakter i funkcje są nieco inne. List intencyjny, jak już wcześniej wspomniano, jest rodzajem wstępnego porozumienia między dwiema stronami, które przedstawiają swoje intencje i warunki, na których chcą nawiązać współpracę. Jest to dokument, który stanowi podstawę do dalszych negocjacji i ustaleń. List intencyjny nie jest prawnie wiążący, czyli nie ma mocy wykonawczej, a jedynie informacyjny.

Z kolei umowa przedwstępna, inaczej umowa przyrzeczona to dokument, który jest już prawnie wiążący. To oznacza, że strony zobowiązują się do zawarcia ostatecznej umowy na określonych warunkach. Umowa przedwstępna jest już bardziej szczegółowa niż list intencyjny i zawiera konkretniejsze zapisy dotyczące przedmiotu umowy, czasu jej realizacji, warunków płatności, kary za niewykonanie umowy, itp.

W praktyce umowa przedwstępna jest zawierana po tym, jak strony uzgodniły wszystkie warunki wstępnej umowy w liście intencyjnym. Umowa przedwstępna jest zatem już bardziej formalnym dokumentem, który daje obu stronom pewną gwarancję, że warunki transakcji zostaną spełnione.

Zakończenie prowadzenia negocjacji można potwierdzić na wiele różnych sposobów, przy czym decydując o podpisaniu umowy przedwstępnej, trzeba pamiętać, że ponosimy prawne skutki podpisania listu.

Strony umowy przedwstępnej mają więc możliwość wymuszenia zawarcia umowy głównej na podstawie umowy przedwstępnej.

Umowa przedwstępna ma na celu stworzenie tymczasowego porozumienia prawnego, które zawiera wiążące warunki dotyczące danych transakcji.

Według Art. 29 Kodeksu pracy określa, że bez względu na nadaną nazwę, dokument będzie uważany za umowę przedwstępną, jeżeli znajdą się w nim wszystkie poniższe elementy: 

 • nazwa stanowiska,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin planowanego rozpoczęcia pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • określone wynagrodzenie.

Czytaj też: Czym jest komunikacja interpersonalna?

list intencyjny

Podpisanie listu intencyjnego — jakie są skutki?

W przypadku listu intencyjnego prawo nie reguluje jego definicji. To oznacza, że otrzymanie listu intencyjnego nie jest wiążące prawnie. Sporządzenie listu intencyjnego nie zawsze będzie nieodwracalne. W określonych okolicznościach może okazać się, że przynajmniej niektóre postanowienia listu intencyjnego są prawnie wiążące. Są to najczęściej sytuacje, w których strony podejmują negocjacje w transakcjach kapitałowych, np. przy inwestycji funduszy venture capital w jakiś startup. Wtedy podpisuje się list intencyjny, który podsumowuje główne postanowienia umowy. Często wtedy osoby zgadzają się na to, że dane ustalenia będą wiążące. Chodzi tutaj o sytuacje: zachowania poufności czy wyłączności negocjacyjnej.

List intencyjny ma być jedynie wolą zawarcia wiążącej umowy. Z pojęciem listu intencyjnego spotykamy się w przypadku zatrudnienia, kiedy z pracodawcą ustalamy np. warunki naszej pracy.

Mimo że samo nazwanie dokumentu listem intencyjnym nie decyduje o konsekwencjach prawnych pisma, to decyduje o tym jego treść, która jeśli przypomina umowę, może pociągać do odpowiedzialności.


Kiedy warto napisać list intencyjny?

List intencyjny pisze się zwykle w sytuacjach, gdy dwie strony zamierzają podpisać umowę lub nawiązać współpracę, ale jeszcze nie doszło do jej zawarcia. List intencyjny jest rodzajem wstępnego porozumienia, w którym strony przedstawiają swoje intencje i warunki, na których chcą nawiązać współpracę.

List intencyjny jest często stosowany w biznesie, szczególnie przy zawieraniu umów handlowych, inwestycyjnych, czy też przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości. W takich przypadkach list intencyjny służy do wyrażenia wstępnego zainteresowania, przedstawienia kluczowych warunków i zasad współpracy oraz do ustalenia kolejnych kroków, jakie powinny zostać podjęte w celu zawarcia ostatecznej umowy.

Ponadto list intencyjny może być również stosowany w przypadku składania podań o pracę, gdzie służy do przedstawienia swoich intencji i motywacji oraz do zwrócenia uwagi pracodawcy na swoje kwalifikacje i doświadczenie.

List intencyjny wykorzystuje się także w działalności władz państwowych i samorządowych.

Czytaj też: Staż pracy, co się na niego składa?

Co zawiera list intencyjny?

W treści listu intencyjnego powinny się znaleźć:

 • tytuł
 • data i miejsce
 • oznaczenie obu stron listu
 • informacje na temat formy współpracy
 • dzień rozpoczęcia współpracy
 • zapewnienie o nienegocjowaniu w przyszłości
 • warunki zatrudnienia
 • wymiar pracy i umowy
 • podpis każdej ze stron
 • zobowiązanie o prowadzeniu negocjacji w dobrej wierze
list intencyjny

Jak napisać list intencyjny?

Konstrukcja listu intencyjnego powinna zawierać konkretne postanowienia dotyczące przyszłych ustaleń, obowiązków stron, które wypracowane zostały podczas negocjacji.

Ważne jest, aby list intencyjny był pisany w sposób precyzyjny i jednoznaczny, a także, aby zawierał wszystkie istotne informacje, takie jak warunki i zasady współpracy, daty i terminy, czy też kwoty, jeśli chodzi o transakcje handlowe. Dzięki temu unikniemy późniejszych nieporozumień i konfliktów. Charakter listu intencyjnego nie musi być formalny, przez to, że nie jest on zobowiązujący prawnie. Może więc być zawarty w dowolnej formie. O treści listu intencyjnego decydują strony, które same nadają mu odpowiedni kształt. W liście intencyjnym warto jednak być poważnym, używać odpowiednich słów, które będą dobrze opisywać warunki umowy.

W liście intencyjnym powinno zawrzeć się najważniejsze kwestie dotyczące warunków negocjacji. Wskazane jest zawarcie w liście intencyjnym klauzuli, która określa ustalone zagadnienia, że nie będą one prowadzić do zmiany.


List intencyjny — wzór

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór listu intencyjnego związanego z zatrudnieniem.

list intencyjny wzór

Kiedy warto podpisać list intencyjny?

List intencyjny można zaproponować pracownikowi, jeśli pracodawcy zależy na zatrudnieniu, ale nie może jeszcze go przyjąć, kiedy:

 • pracownik nie ma odpowiednich kwalifikacji, np. jest w trakcie robienia kursu itp.
 • firma zmienia strukturę prawną.

Podsumowanie:

 • List intencyjny potwierdza nasze intencje. Ustalenia zawarte w liście intencyjnym usztywniają naszą pozycję negocjacyjną. List nie daje nam żadnej gwarancji, a jedynie pokazuje wolę zawarcia umowy.
 • List intencyjny zasadniczo nie musi prowadzić do sfinalizowania umowy przyrzeczonej.
 • Umowa przyrzeczona nazwana listem intencyjnym również ponosi skutki prawne.
 • W liście intencyjnym potencjalny kupujący może zadeklarować, że dokonanie finalnego zakupu będzie pod warunkiem uzgodnionej klauzuli o zakazie konkurencji.
 • Skutki prawne listu intencyjnego nie obowiązują w żadnym kodeksie prawa.
 • Nie powinno się podpisywać pochopnie list intencyjny, ponieważ jeśli posiada on cechy typowe dla umowy, można z niego wynieść konsekwencje.
 • Chociaż list intencyjny nie nosi znamion prawnych, decyduje nie jego nazwa, a zakres zawartego zobowiązania.
 • Opracowując list intencyjny, warto pisać go zwięźle i przejrzyście.
 • Czasem inaczej list intencyjny nazywany jest umową przyrzeczoną, ale nie jest tym samym.

List intencyjny to dokument, który pozwala przyspieszyć proces negocjacji i pomaga w nawiązywaniu współpracy. Różni się od zawarcia umowy przyrzeczonej tym, że nie jest wiążący. List intencyjny określa jedynie zarys planów dotyczących danego projektu.

Sprawdź też: Wypowiedzenie umowy o pracę — co musisz wiedzieć?

Jak napisać list motywacyjny?

Tagi