Powrót
7 min czytania 17 kwietnia 2023

Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia?

Umowa zlecenie kończy się zazwyczaj wraz z planowanym terminem jej wygaśnięcia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wymaga się złożenia wypowiedzenia umowy zlecenia. Kiedy potrzebne jest wypowiedzenie umowy zlecenia? Jak napisać wypowiedzenie umowy zlecenia? Jaki jest wzór wypowiedzenia umowy zlecenia?

wypowiedzenie umowy zlecenia

SPIS TREŚCI:

Zasady umowy zlecenia

Umowa zlecenie należy do umów cywilno-prawnych, które regulowane są poprzez Kodeks cywilny. Osobie wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia przysługują takie prawa, jakie zawarte są w umowie. Zaletą tego rodzaju umowy jest możliwość elastyczności pracy i swobody w ustalaniu czasu.

Stronami umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Strony umowy nazywa się: zleceniodawcą (osoba, która zleca pracę) i zleceniobiorcą (osoba, która przyjmuje zlecenie). Umowa zlecenia może być podpisana w sposób dowolny, ponieważ stosuje się w niej zasadę swobody umów. Polega ona na tym, że warunki umowy zlecenia są dowolne, ale muszą być zaakceptowane przez obie strony.

Umowa zlecenie przewiduje powierzenie wykonania zlecenia innej osobie.

Różnic między umową cywilnoprawną a umową o pracę jest wiele. Regulowane są przez inne instytucje: Kodeks cywilny (umowa zlecenia), Kodeks pracy (umowa o pracę). Ten drugi oferuje więcej przywilejów pracowniczych.

Umowa zlecenie pozwala nie odprowadzać składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Składki chorobowe są dobrowolne. Pracownikom nie przysługują przepisy regulujące korzystanie z urlopu wypoczynkowego.

Przedmiotem umowy zlecenia są najczęściej proste usługi, ale mogą być również bardzo skomplikowane. Przykładem może być powierzenie doradcy finansowemu lokowania pieniędzy zleceniodawcy w celu osiągania zysku.


Wypowiedzenie umowy zlecenia — charakterystyka

Kodeks cywilny pozwala obu stronom — pracodawcy i pracownikowi złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia. Można to zrobić niezależnie od tego, na jaki czas została zawarta umowa. Wypowiedzenie umowy zlecenia może być rozwiązane w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia. Wygasa ona wtedy ze skutkiem natychmiastowym.

Istnieje możliwość umówienia się przez strony umowy zlecenia, aby w dokumencie pojawił się okres wypowiedzenia. W takiej sytuacji warunki umowy zlecenia powinny być przestrzegane przez obie strony.

Sąd Najwyższy mówi, że jeśli przyczyną wypowiedzenia umowy jest nienależyte jej wykonywanie przez zleceniobiorcę, to można się domagać odszkodowania za niedopełnienie umowy niezależnie od tego, w jakim trybie wypowiedziano umowę.

Czytaj też: Wypalenie zawodowe — przyczyny, objawy, jak sobie radzić?


Kiedy można wypowiedzieć umowę zlecenia?

Umowę zlecenia można wypowiedzieć w każdym momencie. Chyba że czas trwania umowy zlecenia został określony wraz z okresem wypowiedzenia. Według Kodeksu cywilnego zleceniodawca może obciążyć zleceniobiorcę kosztami za niedotrzymanie warunków umowy oraz za poniesione przez niego koszty. Podobnie jest jeśli umowę wypowiedział zleceniobiorca.


Rozwiązanie umowy zlecenia — okres wypowiedzenia umowy

Umowa zlecenia zawierana jest w sposób dowolny. Według Kodeksu cywilnego rozwiązywanie umowy zlecenia nie musi odbywać się z okresem wypowiedzenia.

Jeśli w umowie zlecenie znajduje się informacja o okresie wypowiedzenia zleceniobiorca jak i zleceniodawca powinni się do niego zastosować.

Okres wypowiedzenia może być ustalony w dniach, tygodniach i miesiącach. Najczęściej okres umowy zlecenia liczony jest w miesiącach. Liczy się on od następnego dnia po jego złożeniu. Przykład: Jeśli złożyłeś wypowiedzenie 10 maja to umowa wygaśnie 30 dni po dniu złożenie wymówienia.


Format wypowiedzenia umowy zlecenia

Nie ma konkretnej reguły, która mówi, w jakiej formie powinno być przedstawione wypowiedzenie umowy zlecenia. Można to zrobić ustnie lub pisemnie. Sposób wypowiedzenia powinien być zrozumiały i jasny dla zleceniodawcy. Najlepiej jest, żeby wypowiedzenie umowy zlecenia było zawarte w takiej formie, w jakiej zawarta została umowa. Mamy wtedy gwarancję i dowód, że została ona rozwiązana.

Jeśli wypowiedzenie było przekazane zleceniobiorcy na piśmie, to musi być zgodne z terminem wypowiedzenia określonym w umowie zlecenia. Można je wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą, jednak najlepiej jest przesłać je za pośrednictwem listu poleconego lub kuriera, aby mieć potwierdzenie odbioru.

Czytaj też: Podanie o pracę — jak napisać?

wypowiedzenie umowy zlecenia

Powody wypowiedzenia zlecenia

Jakie mogą być powody wypowiedzenia zlecenia tak, aby uniknąć problemów finansowych?

Mogą to być powody powszechne lub indywidualne takie jak:

 • ciężka sytuacja życiowa
 • problemy zdrowotne
 • zmiany prawne

Wypowiedzenie umowy zlecenia — podstawa prawna

Podstawa prawna:

Zgodnie z art.747 Kodeksu cywilnego:

Wypowiedzenie zlecenia przez strony

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.


Jakie są elementy wypowiedzenia umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia musi zawierać kilka niezbędnych informacji. W treści umowy powinno znaleźć się:

 • miejscowość i data złożenia wypowiedzenia
 • opis zlecenia
 • imię i nazwisko osoby składającej wypowiedzenie
 • adres osoby składającej wypowiedzenie
 • imię i nazwisko drugiej strony umowy (zleceniodawcy)
 • adres drugiej strony umowy (zleceniodawcy)
 • podać ważne powody rozwiązania umowy (jeśli jest taka potrzeba)
 • podpis strony wypowiadającej umowę

Wypowiedzenie umowy zlecenia — wzór

Zastanawiasz się, jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy zlecenia? Sprawdź poniższy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia:

wypowiedzenie umowy zlecenia
Źródło: interviewme.pl

Podsumowanie

 • Umowa zlecenia regulowana jest Kodeksem cywilnym.
 • Umowa zlecenia podlega zasadzie swobody umów.
 • Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego umowa zlecenie może być wypowiedziana przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę. Oznacza to, że każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy.
 • Nie ma potrzeby podawania powodu wypowiedzenia umowy zlecenia, jeśli nie narusza się żadnych obowiązków i warunków umowy.
 • W umowie okres wypowiedzenia nie obowiązuje, chyba że została zawarta za porozumieniem stron. Jeśli umowa została zawarta z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to obie strony umowy powinny się do niej dostosować.
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia bez podania powodu rozwiązania umowy może wiązać się z odpowiedzialnością. Jeśli zleceniobiorca poniósł jakieś wydatki związane z podpisaniem umowy, zleceniodawca powinien mu je zwrócić. W przypadku wypowiedzenia zlecenia odpłatnego zobowiązany jest również do zapłaty części wynagrodzenia, które odpowiada dotychczasowym czynnościom zleceniobiorcy. W takim przypadku, aby uniknąć konsekwencji finansowych, należy podać ważny powód wypowiedzenia.

Możliwości wypowiedzenia umowy są dwie: można to zrobić ustnie lub pisemnie. Należy pamiętać jednak, że warunkiem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jest podanie ważnego powodu. Każda ze stron umowy ma możliwość jej wypowiedzenia.


Sprawdź też: Wypowiedzenie umowy o pracę — co musisz wiedzieć?

Tagi