Powrót
5 min czytania 9 sierpnia 2023

Becikowe — jak dostać i komu przysługuje?

W chwili narodzin dziecka rodzice często zastanawiają się nad finansowymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą ten piękny, lecz wymagający okres. W takim kontekście pojawia się becikowe, czyli świadczenie mające na celu złagodzenie początkowych kosztów związanych z opieką nad nowo narodzonym członkiem rodziny. Kto może otrzymać becikowe? Kiedy nie przysługuje becikowe? Ile wynosi becikowe? Jak obliczyć dochód do becikowego? Ile się czeka na becikowe? Zaświadczenie lekarskie do becikowego — kto wydaje?

becikowe

SPIS TREŚCI

Co to jest becikowe 2023, kto może otrzymać?

Becikowe to jednorazowa pomoc finansowa od Państwa z tytułu urodzenia żywego dziecka.

Kto może dostać becikowe?

 • rodzic nowo narodzonego dziecka,
 • opiekun prawny dziecka (osoba, której sąd powierzył prawo do opieki nad dzieckiem),
 • opiekun faktyczny dziecka (osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła wniosek do sądu o adopcję),
 • osoba, która jest obywatelem Polski i mieszka w Polsce.

W przypadku obcokrajowców, cudzoziemca musi spełnić przynajmniej JEDEN warunek:

 • mieszkać w Polsce,
 • być obywatelem innego Państwa Unii Europejskiej,
 • być obywatelem państwa spoza UE, ale tylko wtedy, gdy jego Państwo podpisało z Polską umowę o zabezpieczeniu społecznym, w którym przewidziano prawo do becikowego w Polsce. Listę krajów można znaleźć na stronie rządowej gov.pl
 • mieć zezwolenie na pobyt stały
 • mieć zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • mieć zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji
 • mieć zezwolenie na pobyt czasowy — ponieważ inne państwo UE udzieliło mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zamierza w Polsce: pracować, prowadzić własną działalność gospodarczą, podjąć lub kontynuować studia, lub szkolenie zawodowe.
 • mieć status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • mieć kartę pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”.

Aby otrzymać becikowe trzeba spełnić WSZYSTKIE poniższe warunki:

 • dochód na osobę nie może przekraczać 1922 zł netto.
 • matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną.

Jakie dokumenty potrzebne do uzyskania becikowego?

Aby otrzymać becikowe należy udokumentować, że matka od przynajmniej 10 tygodnia ciąży była pod opieką medyczną, czyli korzystała z wizyt w zakładach opieki zdrowotnej i poddawała się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym. Wizyty lekarskie powinny się odbywać przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania becikowego w 2023 roku:

 • wniosek o zapomogę przysługujący rodzicom dziecka nowonarodzonego
 • ksero dokumentów tożsamości rodziców (może być dowód osobisty lub paszport)
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
 • dokument, który potwierdza wysokość dochodu (z Urzędu Skarbowego)
 • oświadczenie, że nie pobrało się już becikowego
 • karta ciąży, która dokumentuje, że kobieta dbała o ciążę uczęszczając na wizyty kontrolne do lekarza.

Czytaj też: Urlop rodzicielski w 2023 roku — co trzeba wiedzieć?

becikowe

Czytaj też: Urlop opiekuńczy

Zaświadczenie lekarskie do becikowego — kto wydaje?

O jednorazowe świadczenie becikowe należy poprosić swojego lekarza, który prowadzi ciążę. Zaświadczenie może być wystawione przez lekarza lub położną. Państwo wymaga potwierdzenia korzystania z opieki medycznej, aby zachęcić kobiety do regularnego badania się i kontrolowania swojej ciąży.

W jakiej wysokości wypłacane jest becikowe?

Jednorazowe świadczenie becikowe przysługuje z tytułu urodzenia żywego dziecka, a jego wysokość wynosi 1000 zł na jedno dziecko.

Ile czeka się na becikowe?

Jeżeli wniosek o becikowe złoży się przed 10 dniem miesiąca, to pieniądze z becikowego powinny pojawić się maksymalnie za 3 tygodnie. Jeśli zrobi się to później, to pieniądze pojawią się w następnym miesiącu.

Jednorazowa zapomoga przysługuje osobom, które złożyły wniosek. Należy to zrobić do 12 miesiąca od dnia narodzin dziecka. Podobnie jest w przypadku przysposobienia dziecka lub objęcia opieką.

Co zrobić w przypadku odmowy becikowego?

W momencie gdy urząd odmówi wypłaty becikowego, należy udać się do samorządowego kolegium odwoławczego i złożyć tam odwołanie. Od otrzymania decyzji ma się na to 14 dni roboczych. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Kto nie dostanie becikowego? Kiedy nie przysługuje becikowe?

Pomoc finansowa nie przysługuje:

 • osobom, którym przysługuje świadczenie za granicą z tytułu urodzenia dziecka,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: rodzice lub jeden z rodziców nie żyje, ojciec dziecka nie jest znany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, Sąd zdecydował, że jeden z rodziców ma pokrywać wszystkie wydatki związane z utrzymaniem dziecka i nie nałożył obowiązku świadczenia alimentacyjnego na drugiego rodzica na rzecz tego dziecka, Zgodnie z decyzją wydaną przez sąd, opieka nad dzieckiem jest dziedzicząca się między oboma rodzicami w równoważnych i cyklicznych interwałach czasowych.

Dodatkowe becikowe

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego becikowego, ale nie będzie ono przysługiwać wszystkim.

 • gminne becikowe — niektóre gminy oferują dodatkową zapomogę dla rodziców. Warto sprawdzić, czy w Twojej miejscowości przewidziano samorządowe becikowe. Warunki jego uzyskania mogą być różne w zależności od gminy.
 • podwójne becikowe — to zapomoga dla rodziców, których dochód rodzinny na osobę nie przekracza 539 zł miesięcznie lub 623 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wtedy uzyskuje się 2000 zł becikowego.
becikowe

Jak obliczyć dochód do becikowego?

Aby obliczyć dochód do becikowego, należy zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku.

Do dochodów wliczają się:

 • zarobki z umów o pracę i umów zlecenie
 • stypendia
 • dochody z działalności gospodarczej
 • dochody z działalności rolniczej
 • dochody z wynajmu

Otrzymaną kwotę trzeba podzielić przez liczbę członków rodziny, nawet tych najmłodszych.

Wniosek o becikowe — jak złożyć?

Wniosek o becikowe można złożyć w Urzędzie Miasta. Potrzebny jest do tego PESEL dziecka, który należy wyrobić w urzędzie stanu cywilnego. Wyrobienie peselu może potrwać do 30 dni.

Co należy umieścić we wniosku o becikowe?

 • miasto, datę składania wniosku
 • nazwa, adres organu, w którym składamy dokument
 • dane osoby, która składa wniosek (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email)
 • dane urodzonego dziecka
 • dane wszystkich członków rodziny
 • organ, do którego opłacane są składki zdrowotne
 • dane związane z dochodami rodziny, takimi jak: alimenty, zasiłek
 • numer konta bankowego
 • podpis

Można również złożyć wniosek o becikowe online na stronie rządowej.

Becikowe, czyli pewnego rodzaju zasiłek rodzinny ma na celu wspieranie rodziny i pomoc finansową. Otrzymanie tego świadczenia może przynieść ulgę w pokrywaniu kosztów związanych z opieką nad nowym członkiem rodziny.

Sprawdź też: Praca na urlopie macierzyńskim

Tagi