Powrót
7 min czytania 30 kwietnia 2024

Nieobecność w pracy — jak ją usprawiedliwiać?

Pracownik, który nie pojawi się w pracy, powinien usprawiedliwić nieobecność pracodawcy. Przepisy jasno określają konkretne przyczyny, które usprawiedliwiają nieobecność. Jak powinno przebiegać usprawiedliwienie nieobecności w pracy? Jak informować pracodawcę? Kiedy występuje nieobecność usprawiedliwiona? Jak można udowodnić nieobecność w pracy? Jakie są konsekwencje nieobecności w pracy?

nieobecność w pracy

SPIS TREŚCI

Kiedy mówi się o nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych jest obowiązek świadczenia pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Jeśli pracownik się do tego nie dostosowuje, to narusza podstawowe zobowiązania, co może skutkować różnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami. Nieobecność w pracy może odbić się negatywnie na firmie, doprowadzić do strat finansowych lub wizerunkowych. Wszystko zależy jednak od stanowiska, na jakim się pracuje. Od jednego pracownika może zależeć pełne działanie firmy, a na innym stanowisku nie ma już takiej potrzeby. Nie znaczy to oczywiście, że można sobie opuszczać dzień pracy bez powodu.

Nieobecność usprawiedliwiona to taka, w której pracownik nie stawił się do pracy, ale może to usprawiedliwić w odpowiednim terminie. Przy nieobecności nieusprawiedliwionej pracownik nie ma jak uzasadnić, dlaczego nie przybył do pracy w odpowiednim czasie.


Jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy?

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika to naruszenie obowiązków pracowniczych. W przypadku jeśli pracownik nie ma możliwości pojawienia się w pracy, powinien o tym fakcie jak najszybciej powiadomić pracodawcę. Jest on zobowiązany do poinformowania o przyczynie swojej nieobecności oraz o przewidywanym okresie trwania nieobecności. To, w jakiej formie zawiadomi się pracodawcę, zależy od zasad istniejących w regulaminie pracy. Aby zawiadomić pracodawcę można to zrobić:

 • osobiście lub przez inną osobę,
 • telefonicznie — dzwoniąc lub zostawiając wiadomość,
 • mailem

Czytaj też: Urlop wychowawczy — komu przysługuje?

nieobecność w pracy

Czytaj też: Prokrastynacja — co to jest, jak z tym walczyć?

Jakie są rodzaje nieobecności pracownika?

Prawo pracy jasno określa przyczyny, które usprawiedliwiają nieobecnego pracownika. Do najczęstszych przyczyn można zaliczyć:

 • absencja chorobowa
 • choroba dziecka lub kogoś bliskiego
 • wypadek w drodze do pracy
 • śmierć członka rodziny
 • konieczność stawienia się w sądzie w roli świadka

Powód nieobecności może być również inny, np. ważne sprawy rodzinne, choroba zwierzęcia itp. To od pracodawcy zależy, czy przyjmie argumenty za istotne, czy nie.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy — jakie konsekwencje?

Jeśli pracownik nie ma żadnego dowodu na swoją nieobecność, to mówimy o nieobecności nieusprawiedliwionej. Konsekwencje nieobecności pracownika zależą głównie od specyfiki działalności firmy, jego pozycji zawodowej oraz roli w strukturze organizacyjnej. Jakie są konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności?

 • brak otrzymania wynagrodzenia za nieobecność
 • kara w postaci nagany lub upomnienia
 • kara pieniężna
 • rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • zwolnienie dyscyplinarne

Dowody usprawiedliwiające nieobecność

Każda nieobecność pracownika spowodowana chorobą, wypadkiem czy innym wydarzeniem powinna zostać udokumentowana. Jakie mogą być dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika? Jak się usprawiedliwić?

 • zwolnienie lekarskie, czyli L4 (zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy),
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego w sprawie odosobnienia pracownika z przyczyn związanych z chorobą zakaźną,
 • oświadczenie pracownika w razie wystąpienia konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły,
 • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystawiony przez odpowiedni organ obrony lub administracji rządowej czy samorządu terytorialnego: policja, sąd, prokuratura itp.
 • oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Zazwyczaj jednak pracownicy pokazują pracodawcy zwolnienie lekarskie. Lekarz może wystawić L4 maksymalnie do 3 dni wstecz. Jeśli nieobecność pracownika trwała dłużej, to za te dodatkowe dni choroby pracownika świadczenie chorobowe nie będzie przysługiwać. Jedynie lekarz psychiatra może wystawić wsteczne zwolnienie lekarskie za dłuższy okres.

Czytaj też: Jaki jest podatek od zakupu samochodu?

nieobecność w pracy

Czytaj też: Zmiana pracy — kiedy jest najlepszy czas?

Inne zwolnienia z pracy

W rozporządzeniu określono także sytuacje, w których pracownik jest uprawniony do zwolnienia od pracy. Konieczne jest udokumentowanie takich zwolnień odpowiednimi dokumentami. Pracodawca ma obowiązek przyznać zwolnienie od pracy w przypadkach, takich jak:

 • wykonanie badań lekarskich lub szczepień ochronnych,
 • wzięcie udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji,
 • uczestnictwo w akcjach ratowniczych oraz koniecznego odpoczynku po zakończeniu tych działań – pracownikom będącym członkami ochotniczej straży pożarnej i ochotniczej drużyny ratowniczej działającej w „Służbie SAR” oraz ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Rachunkowego,
 • urlop okolicznościowy: w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka lub dziecka, ojca, matki, ojczyma bądź macochy (2 dni), a także w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką (1 dzień).

Należy pamiętać, że każda nieobecność pracownika powinna być udokumentowana.

Porzucenie pracy

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest stawienie się do pracy w określonym miejscu i czasie. Jeśli to się nie dzieje, pracownik powinien poinformować pracodawcę o powodach swojej nieobecności oraz wspomnieć jak długo będzie ona jeszcze trwała. Powinien również przedstawić odpowiednie dokumenty usprawiedliwiające swoją nieobecność. Po jakim czasie można uznać nieobecność nieusprawiedliwioną za porzucenie pracy?

Nie ma określonej ilości dni nieobecnych, aby móc stwierdzić porzucenie pracy. Jednak pracownik powinien najpóźniej w drugim dniu swojej nieobecności poinformować o tym pracodawcę.

Sprawdź też: Jakie są rodzaje urlopów pracowniczych?

Tagi