Powrót
6 min czytania 17 stycznia 2024

Nagana w pracy — za co można otrzymać?

Czasem się zdarza, że pracodawca musi ukarać pracownika za złe zachowanie w miejscu pracy. Przełożony ma kilka opcji, aby zdyscyplinować pracowników. Jedną z nich jest nagana w pracy. Za co można dać pracownikowi karę porządkową? Czy pracownik może złożyć odwołanie od kary nagany? Co na temat kar pracowniczych mówi Kodeks pracy?

nagana w pracy

SPIS TREŚCI:

Kary pracownicze a Kodeks pracy

Według Kodeksu pracy:

Nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować naganę lub upomnienie.

Jakie kary porządkowe może zastosować pracodawca?

Pracodawca ma prawo wystawić pracownikowi karę, jeśli ten narusza swoje podstawowe obowiązki. Pracodawca może nałożyć na pracownika:

 • karę upomnienia,
 • karę nagany,
 • karę pieniężną.

Nagana w pracy — czym jest?

Nagana pracownicza to jedna z łagodniejszych form kary porządkowej w miejscu pracy. Ma ona na celu zwrócenie uwagi pracownika na to, że jego zachowanie jest nieodpowiednie i wymaga poprawy.

Pracodawca jeśli ma problem z pracownikiem, który narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze, może go ukarać za pomocą nagany w pracy. Może ona spotkać każdego pracownika, który łamie prawo i normy ustalone przez pracodawcę.

Czytaj też: Palenie papierosów w pracy — czy pracodawca może zakazać?

nagana w pracy

Czytaj też: Kultura osobista w pracy — o czym należy pamiętać?

Jakie są formy nagany w pracy?

Pracodawca może ukarać naganą ustną za małe przewinienia pracownika. W przypadku poważniejszych problemów przełożony może nałożyć karę nagany ze wpisem do akt. Naruszenie regulaminu lub zasad bezpieczeństwa w trakcie pracy skutkuje udokumentowaniem nieodpowiedniego zachowania przez pracodawcę. Pracodawca ma na to 14 dni, aby podjąć decyzję o nałożeniu kary za popełnione przewinienie.

Nagana w pracy ze wpisem do akt jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Należy pamiętać, że nie jest to informacja, która zostaje w aktach na zawsze. Według art. 113 Kodeksu pracy:

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

Jeżeli pracodawca nie usunie nagany z akt pracownika, będzie ona widnieć na świadectwie pracy. Może to być problem przy szukaniu nowej pracy. Informacja o naganie może wiązać się z niechęcią zatrudnienia ze strony pracodawców.

Odwołanie od kary — co trzeba wiedzieć?

W momencie gdy pracodawca da pracownikowi naganę, ten może złożyć odwołanie od kary nagany nawet jeśli nie została ona wystawiona bez powodu. Pracownik ma prawo złożyć odwołanie nagany pisemnie w ciągu 7 dni od dnia nałożenia kary. Przełożony musi odpowiedzieć na wniosek w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania. Odrzucenie sprzeciwu pracownika powinno się uargumentować.

Czytaj też: Likwidacja stanowiska pracy

nagana w pracy

Nagana w pracy — za co można dostać?

Pracodawca ma prawo wystawienia nagany pracownikowi za:

 • brak zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieusprawiedliwianie nieobecności pracy,
 • niezachowywanie ustalonego porządku i organizacji,
 • niestosowanie się do przepisów przeciwpożarowych,
 • łamanie tajemnicy pożarowej,
 • nieszanowanie etyki zawodowej,
 • spożywanie alkoholu lub substancji odurzających w miejscu pracy,
 • niewykonywanie poleceń służbowych.

Nagana w pracy a premia

W przypadku, gdy pracownik otrzyma karę nagany, pracodawca może jednocześnie zdecydować się na pozbawienie go premii regulaminowej. W ten sposób zostaje dwukrotnie ukarany za popełnione przewinienie. Mimo że taka reakcja może wydawać się surowa, wynika ona z poważnych naruszeń ze strony pracownika, który nie wykazał gotowości do zmiany postępowania pomimo wcześniejszych form dyscyplinowania, takich jak krytyczne wiadomości zwrotne.

Nagana w pracy a zwolnienie dyscyplinarne

Nagana w pracy może być powodem do zwolnienia dyscyplinarnego. Przełożony nie musi wtedy zachowywać okresu wypowiedzenia.

Pracodawca ma możliwość zastosowania jednocześnie kary nagany i podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy w przypadku ciężkiego przewinienia pracownika. Warto zauważyć, że otrzymanie nagany nie przekreśla możliwości rozwiązania umowy o pracę; pracownik pozostaje nadal narażony na ryzyko zwolnienia z tego samego powodu.

Nagana w pracy — jakie są konsekwencje?

Poważne naruszenie obowiązków pracowniczych może skończyć się nie tylko na naganie pracowniczej. Według przepisów prawa pracowniczego pracodawca może nałożyć pracownika karę pieniężną. Kodeks pracy jasno określa, że kara finansowa nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika.

Pracownik, podpisując umowę z pracodawcą zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wypełniania poleceń swojego przełożonego. Jeśli tego nie robi, pracodawca może nałożyć na niego karę porządkową, w tym naganę. Prawo pracy reguluje wszystkie kwestie związane z dawaniem kar pracowniczych.

Sprawdź też: Nadgodziny — ile są płatne?

Tagi