Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia, kwestie emerytury i składek do ZUS wyglądają nieco inaczej. Dzieje się tak dlatego, że umowa zlecenie nie jest zaliczana do stażu pracy – a to na jej podstawie przyznawane jest prawo do świadczeń emerytalnych. 

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie – co to

Umowa zlecenie jest umową, w której osoba świadcząca usługę (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz osoby zatrudniającej ją (zleceniodawcy), a zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia. Umowa zlecenie może być zawarta na okres nie dłuższy niż 2 lata. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą mogą mieć podpisaną umowę o dzieło lub umowy cywilnoprawne ze swoimi kontrahentami. 

Mimo, że umowę zlecenie traktuje się jako umowę gorszą w porównaniu z umową o pracę – nie oznacza, że tak jest naprawdę. 

O ile umowa o pracę oznacza stały, codzienny kontakt między pracownikiem a pracodawcą, o tyle umowa zlecenie łączą ze sobą strony w ramach stosunku cywilnoprawnego. Ponadto, przedmiotem umowy zlecenia może być wykonywanie usług o charakterze fizycznym lub intelektualnym, a także dzieła. Umowa zlecenia najczęściej jest stosowana w przypadku zleceniodawców, którzy nie chcą lub nie mogą podjąć stosunku pracy ze względu na brak wymaganych do tego uprawnień. Ponadto, umowa zlecenia jest elastycznym narzędziem, które można dostosować do indywidualnych potrzeb stron.

Do zalet umowy zlecenia można zaliczyć m.in.:

 • swobodę pracy
 • możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie
 • możliwość powierzenia zlecenia osobie trzeciej
 • gwarantowaną i rosnącą minimalną stawkę godzinową
 • dogodną formę zatrudnienia dla osób uczących się

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która gwarantuje dostęp do świadczeń socjalnych, pod warunkiem, że są one dostępne w przedsiębiorstwie. Nieco inaczej jest w przypadku umowy o dzieło, gdzie wykonawca nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, chorobowego, rentowego, czy wypadkowego. Umowa zlecenie od dłuższego czasu jest oskładkowana. Dzięki temu pracownik ma dostęp do opieki lekarskiej w ramach NFZ, może skorzystać z płatnego zwolnienia, czy zasiłków (jeśli odkłada na emeryturę). 

Zgodnie z aktualnymi przepisami w umowie zlecenie powinny się znaleźć następujące dane:

 • imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, adresy zamieszkania
 • przedmiot umowy zlecenie (określona czynność prawna)
 • czas trwania umowy
 • wynagrodzenie
 • termin wypłaty wynagrodzenia
 • zasady wypowiedzenia umowy
 • rozliczenie kosztów.

Umowa powinna być zawarta na piśmie. Ważne są podpisy przez obie strony: zleceniodawcę i zleceniobiorcę. 


Umowa zlecenie, a emerytura

W przypadku umowy zlecenia należy rozpatrywać każdy przypadek indywidualnie. Jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą i ma podpisaną umowę o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne ze swoimi kontrahentami, to można stwierdzić, że umowa zlecenie wlicza się do emerytury. Z kolei jeśli osoba umowę zlecenie podpisuje ze swoim pracodawcą, to raczej nie będzie miała możliwości skorzystania z tego typu umowy w ramach swojej działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do emerytury przysługuje Ci:

 • jeśli masz 60 lat i przepracowałeś 20 lat,
 • jeśli masz 65 lat i przepracowałeś 25 lat.

Ze względu na swój cywilnoprawny charakter, okresy pracy agencyjnej nie wliczają się do stażu pracy, a tym samym do emerytury, a umowy agencyjne nie posiadają cech stosunku pracy.


Umowa zlecenie, a emerytura — składki i wysokość świadczenia

Przy zatrudnieniu na podstawie umowy zlecenia pracodawca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, w tym emerytalne i rentowe. Choć umowa cywilnoprawna nie wlicza się do stażu pracy, to jednak czas przepracowany na jej podstawie ma wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. 


Umowa zlecenie, a praca na emeryturze w 2022 r.

Nie ma specjalnych przeszkód, aby osoba, która nabyła prawo do emerytury i pobiera świadczenie, dodatkowo zarabiała, np. na podstawie umowy zlecenia lub nawet przy kilku umowach tego typu.

Ważne jest jednak to, że zarobki dodatkowego emeryta nie mogą przekroczyć 70% przeciętnego wynagrodzenia – niezależnie od tego, czy podpisał on z pracodawcą umowę zlecenia, czy umowę o pracę. 

Gdy masz ustalone prawo do emerytury i jednocześnie pracujesz, także na podstawie umowy zlecenia, nadal podlegasz ubezpieczeniom społecznym – chyba, że jednocześnie pozostajesz w stosunku pracy. Ale jak wiesz z poprzedniej części artykułu, nie dotyczy to umów cywilnoprawnych.

Zleceniobiorcy nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe (są one dobrowolne). Natomiast zleceniodawca musi opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, jeśli pracownik utraci zdolność do wykonywania swoich obowiązków, m.in. wskutek wypadku przy pracy.

Porady dla pracowników

 • Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?
  Umowa zlecenie. Co to jest? Czy wlicza się do emerytury? Co ze składkami? Wejdź w nasz artykuł i dowiedz się wszystkiego.

  10 min czytania

 • Czy praca gwarantuje człowiekowi szczęście?
  Poczucie szczęścia w pracy – czy jest możliwe? Wielu z was, pewnie nie raz zastanawiało się czy poczucie spełnienia i zadowolenia z wykonywanej pracy jest […]

  10 min czytania

 • RODO – ochrona danych osobowych
  Co to jest RODO i na czym polega  RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to unijny akt prawny. Wiąże wszystkie państwa należące do Unii […]

  10 min czytania

 • Urlop
  Urlop na żądanie czy wypoczynkowy ? Każdemu zatrudnionemu poza urlopem wypoczynkowym przysługują inne rodzaje urlopów. Stosuje się je, chociażby w wyjątkowych okolicznościach. Mają szczególny charakter. […]

  10 min czytania

 • Agencja pracy tymczasowej – fakty i mity
  Agencja pracy tymczasowej – wady i zalety Zastanawiałeś się kiedyś nad skorzystaniem z usług agencji pracy tymczasowej? Może często powielane mity zniechęciły Cię do podjęcia […]

  10 min czytania

 • Zmiany w kodeksie pracy 2022 r.
  Zmiany w kodeksie pracy wiążą się z wdrożeniem dwóch unijnych dyrektyw: dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE i tzw. dyrektywy rodzicielskiej.

  10 minut czytania

 • Praca zdalna w kodeksie pracy
  Zmieniająca się rzeczywistość na rynku pracy, która dotknęła wszystkich przedsiębiorców, w znaczny sposób wpłynęła również na pracowników. Brak regulacji prawnych odnośnie kwestii związanych z wykonywaniem […]

  7 min czytania

 • Porzucenie pracy
  Przepisy prawa w Kodeksie Pracy szczegółowo regulują termin porzucenia pracy. Pracownik, który zamierza postąpić w taki sposób musi znać konsekwencjach (w tym także zapłatę odszkodowania […]

  4 min czytania

 • Wypadek w pracy
  Do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim wszystkim pracownikom, którzy przebywają na terenie zakładu pracy. Jeśli mimo wszystko dojdzie to jakiegokolwiek wypadku w pracy, […]

  4 min czytania

  Nie znalazłeś dla siebie żadnej oferty pracy?

  Zostaw nam swoje CV aby uczestniczyć w dalszych rekrutacjach

  Ten post jest aktualnie nieaktywny. Sprawdź inne nasze wpisy lub wróć do strony głównej.