Powrót
4 min czytania 27 grudnia 2023

Wynagrodzenie po terminie — co zrobić?

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowa wypłata dla pracownika. Brak w ustalonym terminie wynagrodzenia wiąże się z konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Co zrobić jeśli dostajemy wynagrodzenie po terminie? Jakie kroki można podjąć? Czy jest to zgodne z prawem?

wynagrodzenie po terminie

SPIS TREŚCI

Termin wypłaty wynagrodzenia

Według Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o terminie wypłaty wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu. Termin przekazywania pensji powinien być ustalany w umowie bądź regulaminie zakładu pracy. Wynagrodzenie za pracę nie powinno być wypłacane później niż w pierwszych 10 dniach następnego miesiąca kalendarzowego. W momencie jeśli ustalony dzień wypada w dzień wolny od pracy, to wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym. Pracownik ma prawo żądać udostępnienia dokumentów, na których podstawie zostało obliczone wynagrodzenie. Pracodawca musi więc je udostępnić.

Wynagrodzenie po terminie — co przysługuje pracownikowi?

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia pracownikowi przysługują pewne prawa i środki ochrony. Pracownik może m.in:

  • zgłosić brak wypłaty do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). W momencie kontroli pracodawcy, jeśli potwierdzi się czyn braku wypłaty wynagrodzenia, instytucja ma prawo nakazać uregulowania wypłaty należnej pracownikowi. Może on również wszcząć postępowanie sądowe dla pracodawcy, który nie przestrzega przepisów prawa.
  • rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia — w przepisach prawa pracy istnieje możliwość zerwania natychmiastowej umowy z pracodawcą, jeśli ten dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Przysługuje wtedy odszkodowanie pracownika w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy — w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.
  • żądać odsetek za opóźnienia — naliczanie odsetek ma miejsce nawet w sytuacji, gdy nieterminowa wypłata wynagrodzenia nie wpłynęła negatywnie na pracownika lub gdy pracodawca nie miał wpływu na opóźnienie wypłaty.

Czytaj też: Pasek wynagrodzeń — czy pracownik powinien go otrzymywać?

wynagrodzenie po terminie

Czytaj też: Rodzaje pitów — rodzaje zeznań formularzy PIT

Wynagrodzenie po terminie — konsekwencje dla pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi należnego wynagrodzenia w odpowiednim terminie. Jeśli tego nie zrobi, może ponieść negatywne konsekwencje. Brak terminowej wypłaty nie ma żadnego uzasadnienia. Za łamanie praw pracowniczych może grozić pracodawcy kara grzywny do 30 000 zł, ograniczenie lub pozbawienie wolności.

Jak przebiega wypłata zaległego wynagrodzenia?

Jak każdy przychód, od wypłaty zaległego wynagrodzenia powinno się odprowadzić składki ZUS i zaliczkę na podatek. Za każdy dzień opóźnienia w wypłacie naliczane są odsetki. Nie stanowią one podstawy opodatkowania i oskładkowania.


Ponadto, jeżeli pracownik doświadczył szkody z powodu nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, ma prawo także żądać odszkodowania.

W sytuacji, gdy sąd orzeknie o konieczności wypłaty zaległego wynagrodzenia, przyznana kwota obejmuje wartość brutto, z której należy potrącić odpowiednie obciążenia.

Skarga do PIP — jak złożyć?

Pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia, bądź otrzymał je po terminie, sprawę może zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to naruszenie praw pracowniczych, które można zgłosić pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty telefonicznej, formularza e-skargi, a także ustnie do protokołu. PIP nie może ujawniać informacji, że kontrola jest przeprowadzona w następstwie skargi, chyba że zgłaszający wyrazi na to zgodę. Skarga jest więc anonimowa.

Po złożeniu skargi, inspektor pracy przeprowadza kontrolę i może zarządzić pracodawcy wypłatę zaległych świadczeń lub wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia praw pracownika. W przypadku, gdy pracodawca, mimo nakazu zapłaty, nadal nie ureguluje zaległych pensji, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ma możliwość podjęcia egzekucji wobec pracodawcy. To oznacza, że PIP może nałożyć kary, począwszy od upomnienia, a nawet wymierzyć grzywnę.

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest wypłata wynagrodzenia za pracę na czas. Jeśli pracodawca nie spełnia określonych zasad, czekać będą go negatywne konsekwencje. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek pracowniczy. Może zostać ukarany kwotą grzywny lub pozbawieniem wolności.

Sprawdź też: Wynagrodzenie minimalne 2024 – ile będzie wynosić?

Tagi