Powrót
6 min czytania 10 sierpnia 2023

Bezpieczeństwo w pracy — jak o nie dbać?

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Skuteczne środki ochrony oraz przestrzeganie właściwych praktyk stanowią fundament zdrowego i produktywnego środowiska pracy. Jak zadbać o bezpieczeństwo w firmie? Jak w prosty sposób podnieść poziom bezpieczeństwa w pracy? Co grozi za łamanie przepisów BHP?

bezpieczeństwo w pracy

SPIS TREŚCI:

Zasady BHP — podstawa prawna

Zasady BHP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawą prawną mogą być również inne ustawy, takie jak:

 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Rozporządzenie w sprawie w sprawie: prac niebezpiecznych, prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Przepisy kodeksu pracy mówią, że pracodawca:

 • Ponosi odpowiedzialność za bezpieczne miejsce pracy w swoim zakładzie. Musi on chronić życie i zdrowie swoich pracowników oraz zapewnić im odpowiednie warunki.
 • Musi informować o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz wydawać polecenia karne w przypadku łamania przepisów bhp.
 • Musi zapewnić szkolenie bhp, w którym przedstawione będą: kultura bezpieczeństwa pracy, zagrożenia pracy, normy bhp, instrukcje bhp, ryzyko zawodowe, profilaktyka zdrowotna.
 • Musi zapewnić spójną politykę zapobiegającą wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
 • Musi uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.
 • Musi zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
 • Powinien ponieść koszty w zakresie działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa i nie powinien tym obciążać pracowników.
 • Jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia, o działaniach w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 • Jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi.

Obowiązki i prawa pracownika

Nie tylko pracodawca musi przestrzegać przepisów. Obowiązki pracownika również są ważne, aby móc zapewnić bezpieczne miejsce pracy. Przepisy kodeksu pracy mówią, że pracownik:

 • Powinien znać wszystkie podstawowe zasady bhp w pracy oraz dbać o wspólne bezpieczeństwo w firmie.
 • Musi wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa.
 • Dbać o odpowiedni stan maszyn, narzędzi i urządzeń oraz porządek w miejscu pracy.
 • Musi stosować środki ochrony zbiorowej w tym odzież ochronna, obuwie robocze.
 • Musi robić okresowe i kontrolne badania lekarskie oraz stosować się do zaleceń lekarza.
 • Musi szybko powiadomić pracodawcę o wypadku lub zagrożeniu życia i zdrowia.
 • Musi współpracować z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Czytaj też: Mobbing w pracy

bezpieczeństwo w pracy

Czytaj też: Praca na czarno bez umowy

Podstawowe zasady BHP — jak zadbać o bezpieczeństwo w pracy?

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy to kluczowa odpowiedzialność każdego pracodawcy i pracownika. Istnieje szereg przepisów i regulacji mających na celu ochronę zdrowia oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Jak zadbać o bezpieczeństwo w pracy?

 • Przestrzeganie zasad BHP – zrozumienie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest fundamentalne. To obejmuje noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, stosowanie się do procedur bezpieczeństwa oraz unikanie ryzykownych zachowań.
 • Uczestnictwo w szkoleniach – regularne uczestnictwo w szkoleniach z zakresu BHP pozwala na zdobycie wiedzy na temat zagrożeń oraz sposobów ich unikania. Szkolenia powinny obejmować obszary specyficzne dla danej branży i stanowiska pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego – pracodawcy powinni przeprowadzać regularne oceny ryzyka w miejscu pracy, identyfikując potencjalne zagrożenia i opracowując strategie ich minimalizacji.
 • Stanowisko pracy – pracodawca powinien zapewnić czyste i bezpieczne środowisko pracy oraz warunki dostosowane do potrzeb psychofizycznych pracownika.
 • Używanie odpowiedniego sprzętu i narzędzi – używanie narzędzi i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w dobrym stanie technicznym to klucz do uniknięcia wypadków.
 • Właściwe przechowywanie i oznakowanie substancji niebezpiecznych – jeśli w pracy używane są substancje chemiczne lub inne materiały niebezpieczne, należy je przechowywać w odpowiedni sposób oraz oznaczać zgodnie z przepisami.
 • Przygotowanie na sytuacje awaryjne – znajomość procedur postępowania w przypadku awarii lub niebezpiecznych sytuacji jest kluczowa. Powinno to obejmować także wiedzę na temat lokalizacji sprzętu gaśniczego, wyjść ewakuacyjnych i punktów zgromadzenia.
 • Regularne przeglądy techniczne – sprzęt i maszyny powinny być regularnie sprawdzane oraz serwisowane, aby zapewnić ich sprawność i bezpieczeństwo użytkowania.
 • Zgłaszanie potencjalnych zagrożeń – pracownicy powinni być zachęcani do zgłaszania wszelkich sytuacji i warunków, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 • Kultura bezpieczeństwa pracy – budowanie kultury organizacyjnej, w której bezpieczeństwo jest priorytetem, sprzyja wzajemnej trosce i odpowiedzialności za bezpieczne warunki pracy.
 • Stosowanie się do poleceń pracodawcy – to bardzo istotne dla uniknięcia zagrożenia pracy i zachowania bezpieczeństwa w firmie.
 • Badania lekarskie – przy niektórych stanowiskach pracy wymagane jest zaświadczenie od lekarza, który ocenia czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania danej pracy.
 • Znaki w miejscu pracy – w każdym zakładzie pracy jest obowiązek umieszczania znaków informujących, zakazujących, nakazujących i ostrzegawczych. Każdy z pracowników musi się do nich dostosować.
 • Porządek w miejscu pracy – każdy z pracowników powinien o niego dbać, tak aby zmniejszyć ryzyko wypadku. Wszelkie niebezpieczne przedmioty, o które łatwo się potknąć czy rozlane substancje należy niezwłocznie usunąć.
 • Droga do pracy i z pracy – podstawowe zasady bhp w pracy obowiązują również poza zakładem pracy.

Czytaj też: Praca w upały — jakie obowiązki ma pracodawca?

bezpieczeństwo w pracy

Dlaczego zasady BHP są ważne?

Przestrzeganie przepisów jest bardzo ważne, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Mają one kluczowy wpływ na zdrowie, życie oraz efektywność pracowników. Przestrzeganie tych zasad jest podstawowym obowiązkiem zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dzięki nim zmniejsza się ryzyko wystąpienia wypadków i zagrożenia życia, co wpływa na ochronę zdrowia pracowników.

Co grozi za łamanie przepisów BHP?

Łamanie przepisów bhp skutkuje karami nałożonymi przez pracodawcę. Może on stosować upomnienia, kary nagany, kary pieniężne lub niemajątkowe kary porządkowe. Kara pieniężna za jedno wykroczenie nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie. Łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 10 tej części wynagrodzenia.

Jeśli pracodawca nie przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa, to podlega wykroczeniu, którego kwota grzywny może wynosić od 1000 do 30 000 zł. W momencie gdy zostanie poszkodowany pracownik, pracodawca musi zadbać o jego odszkodowanie. Pracownik może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W przypadku śmierci pracownika, która wynikła przez pracodawcę lub inną osobę, która nie przestrzegała zasad BHP — podlega się karze pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli sprawca działał nieumyślnie to podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jedne z najważniejszych zasad, o jakie trzeba dbać w zakładzie pracy. To nie tylko obowiązek, ale również inwestycja w zdrowie wszystkich zaangażowanych w daną pracę. Pamiętajmy, że dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy to długotrwały proces, który wymaga zaangażowania, edukacji oraz ciągłego doskonalenia praktyk. Poprzez wspólną troskę i przestrzeganie zasad BHP, tworzymy warunki sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i sukcesowi w naszej codziennej działalności zawodowej.

Sprawdź też: Miałeś wypadek w pracy? Zobacz swoje prawa

Tagi