Powrót
5 min czytania 9 kwietnia 2024

Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Obowiązek dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy spada zarówno na pracodawcę jak i pracowników. Nieprzestrzeganie przepisów BHP może doprowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Jaka jest kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP? Kiedy pracownik może otrzymać karę? Jakie są kary dla pracodawców? Jakie są obowiązki pracownika w zakresie BHP?

kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP

SPIS TREŚCI

Przepisy BHP

Obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z odgórnie ustalonych wymogów ustawowych, dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników. To na pracodawcy spoczywa konieczność odpowiedniego przygotowania miejsca pracy dla każdego pracownika. Z kolei pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy. W zależności od miejsca pracy zasady te mogą się różnić od siebie.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Każdy pracodawca, nawet jeśli zatrudnia tylko jednego pracownika, powinien zadbać o zasady bezpieczeństwa pracy. Jakie są obowiązki BHP dla pracodawcy?

 • organizacja stanowiska pracy zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • organizacja pracy, która uwzględnia zabezpieczanie pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi,
 • dbałość o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń, wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 • sprawdzać, czy pracownicy przestrzegają zasad BHP, a jeśli tego nie robią to wynosić konsekwencje złamania przepisów,
 • zapewniać wykonywanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Czytaj też: Praca na akord — na czym polega?

kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Czytaj też: Palenie papierosów w pracy — czy pracodawca może zakazać?

Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów BHP

Zgodnie z zasadami Kodeksu pracy, przestrzeganie przepisów BHP należy do podstawowych obowiązków pracownika. Jakie są obowiązki pracownika BHP?

 • znajomość przepisów BHP, branie udział w szkoleniach BHP organizowanych przez pracodawcę
 • wykonywanie pracy w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stosowanie się do poleceń przełożonych w zakresie BHP,
 • dbanie o stan maszyn, sprzętu, narzędzi, urządzeń oraz o porządek w miejscu pracy,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej, indywidualnej w tym noszenie odzieży roboczej,
 • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim,
 • powiadomienie pracodawcy i innych współpracowników jak najszybciej o zauważonym niebezpieczeństwie lub wypadku w pracy,
 • współdziałanie z pracodawcą w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa pracy.

Kara za naruszenie przepisów BHP dla pracodawcy

Zaniechanie zasad przez pracodawcę stanowi poważne naruszenie przepisów BHP. Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP może być w postaci grzywny i wynosić od 1000 do nawet 30 000 zł! W takiej sytuacji nieistotne jest, czy pracodawca wdrożył regulacje BHP, sam fakt nieprzestrzegania przepisów jest podstawą do ukarania pracodawcy.

Jeśli dojdzie do wypadku w zakładzie pracy, to na pracodawcę spada odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP. To on musi wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu w takim zdarzeniu. Pracownik, który uległ wypadkowi przez zaniedbania przełożonego, może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Niedostosowanie się do przepisów BHP może grozić pracodawcy konsekwencjami karnymi. W przypadku popełnienia przestępstwa np. gdy zaniedbanie regulacji BHP doprowadziło do śmierci pracownika w wypadku, pracodawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności do 3 lat. Jeśli zaniechanie było nieumyślne, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienie wolności do roku. Jednak sprawca nie podlega karze, jeśli dobrowolnie zapobiegł zagrożeniu.

Czytaj też: Cytaty o sukcesie w pracy

kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Czytaj też: Jaki jest podatek na umowie zlecenie?

Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP

Jeśli pracownik nie przestrzega swoich podstawowych obowiązków pracowniczych oraz łamie przepisy BHP, to może spodziewać się, że pracodawca nałoży karę na pracownika. Jakie mogą być kary dla pracowników?

 • kara pieniężna,
 • zwolnienie dyscyplinarne — dotyczy jeśli pracownik notorycznie dopuszcza się naruszeń zasad BHP lub gdy dojdzie do jednorazowego zachowania, które w poważny sposób doprowadziło lub mogło doprowadzić do dużej szkody mienia pracodawcy lub zdrowia i życia innych pracowników.

Jeżeli pracownik w znacznym stopniu narusza przepisy bezpieczeństwa pracy oraz przyjętego sposobu potwierdzania przybycia, obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować:

Dlaczego trzeba przestrzegać przepisów BHP?

Przestrzeganie przepisów BHP jest bardzo ważne dla zachowania odpowiedniej ochrony zdrowia i życia pracowników. Mają one na celu zapewnić bezpieczne warunki pracy i zminimalizować ryzyko wypadków i chorób zawodowych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które są zgodne z przepisami prawa pracy. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do negatywnych konsekwencji karnych. Bezpieczne warunki sprzyjają również lepszej wydajności i efektywności pracowników i wpływają na pozytywny wizerunek pracodawcy.

Kara za nieprzestrzeganie przepisów BHP dotyczy zarówno pracodawcy jak i pracownika. Jeśli pracownik dopuszcza się naruszeń związanych z BHP, to pracodawca ma możliwość nałożenia kary za łamanie przepisów. Może to być kara pieniężna, nagana, upomnienie lub nawet rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. W momencie gdy pracodawca łamie przepisy, pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, która wyniesie odpowiednie konsekwencje złamania przepisów. Za poważne naruszanie zasad BHP pracodawcy może grozić odpowiedzialność wykroczeniowa i odpowiedzialność karna.

Sprawdź też: Ochrona pracowników przed zwolnieniem — kiedy nie można zwolnić?

Tagi