Powrót
10 min czytania 17 maja 2023

Świadectwo pracy — nowy wzór w 2023 roku

Zmiany, jakie zaszły w 2023 roku w nowym Kodeksie pracy spowodowały konieczność wprowadzenia nowego wzoru świadectwa pracy. Nowy wzór został opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jakie informacje trzeba będzie wpisywać do nowego świadectwa pracy? Kiedy wchodzi w życie nowy wzór świadectwa pracy w 2023 roku?

swiadectwo pracy

SPIS TREŚCI

Świadectwo pracy — co to jest?

Świadectwo pracy jest oficjalnym dokumentem wystawianym przez pracodawcę, który potwierdza, że dana osoba była zatrudniona w danej firmie przez określony czas i spełniała określone obowiązki. Jest to ważny dokument potwierdzający historię zatrudnienia pracownika i może być wymagany w różnych sytuacjach, takich jak ubieganie się o nową pracę, składanie wniosków o kredyt lub wynajem mieszkania.

Kiedy pracodawca musi wystawić świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy pracownikowi, który był zatrudniony na umowie o pracę. Dotyczy to umowy o pracę na czas określony/ nieokreślony, okres próbny. Trzeba to zrobić w momencie wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania stosunku pracy. W tym pierwszym przypadku nie będziesz musiał wydawać świadectwa pracy jeśli:

 • w ciągu 7 dni kontynuujesz współpracę z pracownikiem,
 • pracownik nie złożył wniosku o dostanie świadectwa pracy.

Pracownik ma możliwość złożenia wniosku o wydanie świadectwa pracy elektronicznie lub stacjonarnie. Może on być złożony w każdym momencie współpracy i dotyczyć każdego okresu zatrudnienia.

Jak pracodawca może wręczyć świadectwo pracy?

 • osobiście,
 • przesłać pocztą,
 • przesłać mailowo,
 • doręczyć przez osobę upoważnioną

Pamiętaj, że pracodawca nie może żądać od Ciebie osobistego odebrania świadectwa pracy ani obciążać Cię kosztami za doręczenie.

Czytaj też: Zwolnienie lekarskie — co trzeba wiedzieć?

świadectwo pracy

W jakim terminie trzeba wystawić świadectwo pracy?

Przepisy dotyczące świadectwa pracy zmieniły się w 2019 roku i trzeba od tego czasu wystawić i wydać pracownikowi świadectwo w dniu ustania stosunku pracy (ostatni dzień pracy pracownika). Oznacza to, że w przypadku:

 • rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy — będzie to ostatni dzień wypowiedzenia,
 • rozwiązania umowy bez wypowiedzenia — dzień złożenia drugiej stronie takiego oświadczenia,
 • wygaśnięcia terminu umowy — trzeba złożyć świadectwo w tym samym dniu,
 • rozwiązania umowy za porozumieniem stron — ostatni dzień współpracy.

Czy świadectwo pracy należy się przy umowie zlecenie?

Niestety, ale świadectwo pracy przysługuje jedynie pracownikom, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę.

Podstawa prawna:

Zgodnie z Art. 97. § 1. Kodeksu pracy:

,,W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.”

Jeśli pracownik zatrudniony na umowie zlecenie chce uzyskać potwierdzenie zatrudnienia w danej firmie, to musi złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu.

Błędne świadectwo pracy — co zrobić?

Jeśli pracownik zauważy błędy w świadectwie pracy, to powinien złożyć wniosek do pracodawcy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy. Pracodawca zaś w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku musi wydać nowe świadectwo pracy i zawiadomić o negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku. Sprostowanie świadectwa pracy następuje po zgłoszeniu wniosku przez pracownika. Jeśli świadectwo będzie niezgodne z przepisami prawa pracy, to można ubiegać się o odszkodowanie.

Należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Jeżeli pracodawca nie uwzględni żądania sprostowania świadectwa pracownik może wystąpić do sądu pracy.

W przypadku ujawnienia się wadliwość świadectwa pracy pracownik, który prawdziwości danych w nim zawartych nie kwestionował, musi – wspólnie z pracodawcą – ponieść konsekwencje.

Zmiany w kodeksie pracy 2023

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła:

 • urlop z powodu siły wyższej — pracownicy mają możliwość zwolnienia się z pracy w pilnych sprawach rodzinnych, które spowodowane są chorobą lub wypadkiem kogoś bliskiego. Wymiar urlopu to 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym.
 • urlop opiekuńczy – w ciągu roku przysługuje pracownikowi do 5 dni urlopu bezpłatnego, dla osób, które zapewniają opiekę członka rodziny lub osoby zamieszkującej w gospodarstwie domowym ze względów medycznych.
 • okazjonalna praca zdalna — Kodeks pracy uregulował w przepisach pracę zdalną. Pracownik będzie mógł wnioskować do pracodawcy o możliwość pracy zdalnej w wymiarze maksymalnie 24 dni w ciągu roku kalendarzowego.

W przepisach kodeksu pracy uwzględniono więcej zmian, które możesz znaleźć TUTAJ.

Czytaj też: Urlop na żądanie

świadectwo pracy

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Przepisy regulują to, jaka powinna być treść świadectwa pracy i to jak wygląda świadectwo pracy. Świadectwo pracy zawierać powinno następujące informacje:

 • okresy zatrudnienia,
 • wymiar czasu pracy pracownika (w trakcie trwania stosunku pracy),
 • rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko,
 • podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania z wypowiedzeniem — stronę, która dokonała wypowiedzenia,
 • okres, za który przysługuje odszkodowanie z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy,
 • urlop wypoczynkowy, bezpłatny, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy (ile dni jest wykorzystanych, a ile przysługuje),
 • okres korzystania przez pracownika z ochrony stosunku pracy,
 • zwolnienia od pracy wykorzystane w danym roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie w roku, w którym ustał stosunek pracy,
 • okres odbytej służby wojskowej,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach,
 • wykorzystanie przez pracownika dodatkowego urlopu,
 • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty
 • zajęcie wynagrodzenia z powodu postępowania egzekucyjnego,
 • należności ze stosunku pracy uznane i niezaspokojone przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych.

Nowy wzór świadectwa pracy 2023

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Nowy wzór świadectwa pracy uwzględnia wprowadzone powyższe zmiany. Sprawdź, jak powinien wyglądać nowy wzór świadectwa pracy.

Od kiedy obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy?

Nowy wzór świadectwa pracy będzie obowiązywać od 23 maja 2023 roku.

Każdy z pracodawców ma obowiązek wydania świadectwa pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę. Jest to dokument, który potwierdza okres zatrudnienia. Przełożony powinien przechowywać kopię świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika. Jeśli świadectwo pracy zostało źle wydane, należy je sprostować. W przypadku rozwiązania umowy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi dokument w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Pamiętaj, że elementy świadectwa pracy są sformalizowane.

Sprawdź też: PIP- czyli Państwowa Inspekcja Pracy

Tagi