Powrót
10 min czytania 21 lipca 2023

Umowa zlecenie — co trzeba wiedzieć?

Umowa zlecenie to jedna z powszechnie stosowanych form umów cywilnoprawnych w dzisiejszym rynku pracy. Daje możliwość nawiązania relacji zawodowej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, ale jednocześnie wiąże się z pewnymi aspektami, które należy zrozumieć i wziąć pod uwagę. Czy warto decydować się na umowę zlecenie? Umowa zlecenie — jakie uprawnienia ma zleceniobiorca? Jakie są zalety pracy na umowie zlecenie? Jakie są wady na umowie zlecenie? Czy praca na umowę zlecenie wlicza się do emerytury?

umowa zlecenie

SPIS TREŚCI

Umowa zlecenie w 2023 roku — jakie są przepisy?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, którą reguluje Kodeks cywilny. Można ją zawrzeć ustnie lub pisemnie, ale ze względów dowodowych i formalnych pożądana jest forma pisemna. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia, które powierza mu zleceniodawca. W przeciwieństwie do umowy o dzieło pracodawca nie odpowiada za wynik działań. Istotny jest sam fakt wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy.

Umowa zlecenie a umowa o pracę — jakie są różnice?

Różnice między umową zlecenie a umową o pracę są ogromne. Są to dwie różne formy umów, które regulują relacje zawodowe między pracownikami a pracodawcami. Oto kilka kluczowych różnic między nimi:

 • Umowa o pracę tworzy stosunek pracy, w którym pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy pod jego bezpośrednim nadzorem. Umowa zlecenie natomiast tworzy stosunek zlecenia, w którym zleceniobiorca wykonuje określone zadanie lub usługę na rzecz zleceniodawcy, ale nie podlega jego bezpośredniemu nadzorowi.
 • Umowa o pracę daje pracownikowi pełne prawa i świadczenia określone w Kodeksie pracy, takie jak płatny urlop, prawo do wynagrodzenia za nadgodziny czy ochronę przed zwolnieniem bez uzasadnionych przyczyn. Umowa zlecenie nie zapewnia takich pełnych praw i świadczeń, a zleceniobiorca nie jest objęty tymi samymi ochronami, chyba że wynika to z innych przepisów prawa.
 • Umowa o pracę zwykle zakłada stałe miejsce pracy i stały harmonogram godzin pracy. Umowa zlecenie może być bardziej elastyczna pod względem czasu i miejsca pracy, umożliwiając zleceniobiorcy większą swobodę w organizacji pracy.
 • Umowa o pracę może być rozwiązana przez pracodawcę lub pracownika z zachowaniem określonych przepisów i procedur. W przypadku umowy zlecenie zazwyczaj wystarczy spełnić warunki zakończenia zlecenia, które mogą być określone w umowie.

Wynagrodzenie umowy zlecenie

Przy podpisywaniu umowy zlecenie wynagrodzenie nie jest zazwyczaj podane odgórnie, tylko za pomocą stawki godzinowej. Jest to elastyczna umowa, w której zazwyczaj nie ma nałożonego sztywnego wymiaru czasu pracy, choć może sobie tak zażyczyć pracodawca. Dlatego też wynagrodzenie w umowa zlecenie podaje się za pomocą kwoty obliczanej za godzinę.

Wartość stawki godzinowej jest bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę i dostosowuje się do zmian wynagrodzenia.

Stawka godzinowa w umowie zlecenia

Jaka jest stawka minimalna na umowie-zleceniu?

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa została zmieniona dwa razy. Aktualnie od lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi: 3600 zł brutto, a stawka godzinowa w umowie zlecenia wynosi 23,50 zł brutto.

umowa zlecenie

Praca na umowie zlecenie a ubezpieczenie

Jak wyglądają składki ZUS na umowie zlecenie?

W przypadku umowy zlecenie należy pamiętać, że opłacanie składek ZUS jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Zleceniodawca nie musi tego robić w przypadku pracownika — studenta lub ucznia, który nie ukończył 26 lat oraz jeśli pracownik posiada inne tytuły ubezpieczenia.

Zgłoszenie do ZUS powinno się dokonać do 7 dni roboczych od rozpoczęcia pracy. Przełożony zgłasza do wszystkich ubezpieczeń społecznych oprócz chorobowego, które jest dobrowolne.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego uprawnia go do:

Powyższe świadczenia przysługują dopiero po 90 dniach nieprzerywanego podlegania pod ubezpieczenie chorobowe.

Urlop w umowie zlecenia — jak wygląda?

Zatrudniony na umowę zlecenie pracownik niestety nie posiada prawa do urlopu. Umowa zlecenie ma inne prawa niż umowa o pracę, jej jednym z minusów jest brak możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Umowa zlecenie a emerytura

Okres zatrudnienia niestety nie wlicza się do stażu pracy na umowę zlecenie. Ma ona jednak wpływ na jego wysokość. Emeryturę oblicza się na podstawie wysokości odprowadzanych przez kolejne lata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zarówno tych obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Jeśli umowa zlecenie podlega oskładkowaniu to okres pracy na zleceniu traktowany będzie jako okres składkowy. 

Zawartość umowy – zlecenia

Prawo nie mówi dokładnie, jak powinna wyglądać umowa zlecenie, ale trzeba w niej zawrzeć poniższe informacje:

 • rodzaj umowy
 • zawarcie umowy zlecenie (data i zakończenie)
 • dane zleceniodawcy
 • dane zleceniobiorcy
 • opis zadań i obowiązków
 • wysokość wynagrodzenia
 • informacja o konsekwencjach nieprzyjścia do pracy

Prawa i obowiązki przyjmującego zlecenie

 • Najważniejszym obowiązkiem jest spełnienie czynności przewidzianej w umowie. Jeśli tego nie zrobi, może odpowiadać za szkodę, która wynikła.
 • Zleceniobiorca nie może używać we własnym interesie pieniędzy i rzeczy zleceniodawcy.
 • Pracownik może znaleźć czasowe zastępstwo na swoje stanowisko. Musi o tym jednak poinformować pracodawcę.
 • Jeśli kilka osób przyjęło zlecenie wspólnie to odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna.

Prawa i obowiązki dającego zlecenie

Jakie są obowiązki pracodawcy w umowie zlecenia?

 • Najważniejszym obowiązkiem zleceniodawcy jest zapłacenie za wykonanie zlecenia.
 • Jeśli umowę zlecenia wypowiada zleceniodawca musi on zwrócić zleceniobiorcy wydatki poczynione w celu należytego wykonania zlecenia.
 • Składki w umowie zlecenia powinny być odprowadzane. Są obowiązkiem pracodawcy, który musi być spełniony.
 • Pracodawca powinien zgłosić pracownika do ZUS w ciągu 7 dni.
 • Forma umowy zlecenia powinna być sporządzona pisemnie, aby mogła być dowodem w razie nieprawidłowości.
umowa zlecenie

Czytaj też: Przerwa w pracy — ile jej przysługuje?

Wypowiedzenie umowy-zlecenia

Obie strony umowy zlecenia, czyli pracodawca i pracownik, mają możliwość złożenia wypowiedzenia tej umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Niezależnie od czasu, na jaki została zawarta umowa, wypowiedzenie umowy zlecenia może zostać złożone w dowolnym momencie, bez konieczności określenia okresu wypowiedzenia. W takim przypadku umowa traci moc natychmiastowo.

Jednak istnieje również możliwość, że strony umowy zlecenia postanowią uwzględnić okres wypowiedzenia w samym dokumencie umowy. W takiej sytuacji obie strony powinny przestrzegać warunków umowy zlecenia, włącznie z okresem wypowiedzenia.

Sąd Najwyższy orzekł, że jeśli przyczyną wypowiedzenia umowy zlecenia jest nienależyte wykonanie jej przez zleceniobiorcę, można żądać odszkodowania za niedopełnienie umowy, niezależnie od trybu, w jakim umowa została wypowiedziana.

Umowa zlecenia a L4

Przy umowie zleceniu odprowadzanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. To oznacza, że można zgłosić pracodawcy chęć jego uzyskania. Mamy wtedy możliwość korzystania z płatnego L4, które wynosi 80% podstawy wymiaru.

Świadczenie to jest wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — ZUS.

Umowa zlecenie — wady i zalety

Wady umowy zlecenie

 • Brak pełnej ochrony prawnej — umowa zlecenie nie daje zleceniobiorcy pełnej ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie pracy dla pracowników na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorcy nie przysługują prawa związane z urlopem płatnym, ochroną przed zwolnieniem bez uzasadnionej przyczyny itp.
 • Brak stabilności zatrudnienia — umowa zlecenie może być zawarta na czas określony lub bezterminowo, ale w przypadku umów krótkoterminowych lub jednorazowych nie ma gwarancji stabilności zatrudnienia na dłuższy okres.
 • Mniejsza perspektywa rozwoju kariery — umowa zlecenie może ograniczać perspektywy rozwoju kariery w porównaniu do umowy o pracę, gdzie pracownik może korzystać z systemu szkoleń, awansów itp.

Zalety umowy zlecenie

 • Elastyczność — umowa zlecenie daje zleceniobiorcy większą elastyczność w wykonywaniu pracy. Może on samodzielnie organizować czas i sposób pracy, co pozwala na lepsze dostosowanie do indywidualnych preferencji i harmonogramu życia.
 • Niezależność — zleceniobiorca działający na podstawie umowy zlecenie nie jest pod bezpośrednim nadzorem zleceniodawcy. Ma większą niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczących wykonywanej pracy.
 • Różnorodność projektów — umowa zlecenie może dawać zleceniobiorcy możliwość pracowania nad różnymi projektami dla różnych zleceniodawców. To może zapewnić większą różnorodność i rozwój umiejętności zawodowych.

Wzór umowy zlecenia 2023

Poniżej przedstawiamy wzór umowy zlecenia 2023:

Podsumowanie

 • Przepisy dotyczące umowy zlecenia są trochę inne niż w przypadku umowy o pracę. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która podlega przepisom Kodeksu cywilnego
 • Zlecenie zobowiązuje do wykonywania zlecenia określonego umową zlecenia.
 • Wygaśnięcie umowy zlecenie często dzieje się automatycznie, jak zakończy się termin wykonania zlecenia.
 • Osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy.
 • Za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
 • Okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy.

Podsumowując, umowa zlecenie jest elastyczną formą współpracy, która daje zleceniodawcom i zleceniobiorcom pewne korzyści. Jednak należy pamiętać, że umowa zlecenie ma pewne ograniczenia i nie zapewnia pełnej ochrony prawnej, jak w przypadku umowy o pracę. Przy zawieraniu umowy zlecenie ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z jej warunkami, ustalić klarowne postanowienia dotyczące wynagrodzenia, zakresu obowiązków, okresu wypowiedzenia, a także uwzględnić możliwość rozwiązania sporów lub negocjacji w razie konieczności. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania kompleksowej porady prawnej, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub radcą prawnym, aby upewnić się, że umowa zlecenie jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi i chroni interesy obu stron.

Sprawdź też: Rozmowa kwalifikacyjna — jak się przygotować?

Tagi