Powrót
10 min czytania 6 marca 2024

Co zawiera regulamin pracy?

Czym właściwie jest regulamin pracy? To dokument, który odgrywa kluczową rolę w organizacji życia zawodowego. Wiele osób ma świadomość jego istnienia, ale nie zawsze zna jego szczegółowe treści i znaczenie. Co znajduje się w regulaminie pracy? Czy nowelizacja Kodeksu pracy wpływa na regulamin pracy? Kiedy trzeba wprowadzić regulamin?

regulamin pracy

SPIS TREŚCI

Regulamin pracy — co to jest i do czego służy?

Regulamin pracy to dokument, który określa zasady funkcjonowania w miejscu pracy. Pracodawca ustala prawa i obowiązki, do których każdy w firmie musi się dostosować. Tego typu akt usprawnia działanie firmy i poprawia jej organizację pracy. Pełni w pewnym sensie funkcję ochronną dla obu stron.

W regulaminie pracy nie mogą znaleźć się mniej korzystne zasady dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy. Ustala on minimalne standardy ochrony pracowników, które muszą być respektowane. Dopiero w przypadku, gdy pracodawca chce poprawić warunki zatrudnienia, na przykład zwiększyć bezpieczeństwo pracowników lub zaproponować lepsze warunki pracy, może wprowadzić takie postanowienia do regulaminu pracy.

Funkcje regulaminy pracy

Funkcje regulaminu pracy obejmują:

 • Ustanawianie zasad i norm postępowania dla pracowników w miejscu pracy.
 • Określanie praw i obowiązków pracowników oraz pracodawcy.
 • Regulowanie kwestii związanych z organizacją czasu pracy, urlopami, nagrodami i karami.
 • Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie procedur bezpieczeństwa oraz obowiązków w zakresie ochrony zdrowia.
 • Ustalanie zasad dotyczących etyki zawodowej i obyczajów w miejscu pracy.
 • Rozstrzyganie sporów i konfliktów, gdy nie ma innych uregulowań wewnętrznych.

Czy regulamin pracy jest obowiązkowy w każdej firmie?

Wprowadzenie regulaminu pracy jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają w swojej firmie więcej niż 50 osób. Do liczby pracowników nie dodaje się osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przy mniejszej liczbie pracowników nie trzeba będzie tworzyć regulaminu pracy, ale każdy pracodawca powinien w swoim zakładzie pracy udzielić pisemnej informacji na temat norm czasu pracy, długości okresu wypowiedzenia, częstotliwości wypłat wynagrodzenia itp.

Pracodawca ma również obowiązek utworzyć regulaminu pracy oraz aktualizować i udostępniać go swoim pracownikom pod warunkiem, że nie jest on objęty układem zbiorowym pracy (aktem prawa wewnątrzzakładowego, który zawiera ze związkami zawodowymi).

Jeśli firma zatrudnia mniej niż 50 osób, to może ustalić regulamin pracy dobrowolnie. Jednakże, jeżeli w takim zakładzie, gdzie pracuje więcej niż 20, ale mniej niż 50 pracowników, działa organizacja związkowa i złoży wniosek o utworzenie regulaminu pracy, pracodawca musi go stworzyć.

Czytaj też: Lista obecności w pracy — czy jest obowiązkowa?

regulamin pracy

Czytaj też: Rozliczenie PIT 2024 – do kiedy?

Kto ustanawia zasady regulaminu pracy?

Pracodawca nie może samodzielnie ustalić regulaminu pracy. Musi najpierw uzyskać zgodę od zakładowej organizacji związkowej, która może zaakceptować albo odrzucić proponowane zasady. Jeśli w zakładzie działa więcej niż jedna organizacja związkowa, wszystkie muszą osiągnąć wspólne stanowisko w ciągu 30 dni od otrzymania propozycji regulaminu. W przeciwnym razie pracodawca będzie mógł podejmować decyzje samodzielnie co do wprowadzenia regulaminu.

Czy nowelizacja Kodeksu Pracy wymusza zmianę regulaminu pracy w całości?

26 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Nie wprowadziła ona konieczności zmian całego dotychczasowego regulaminu pracy, który obowiązuje w zakładzie pracy. Istotne jest jednak, aby przeanalizować obecny regulamin pracy i sprawdzić, czy wszystkie, aby ustalić, czy wszystkie jego punkty nie wymagają aktualizacji. Jeśli pracodawca planuje zlecać pracę zdalną lub przeprowadzać kontrole trzeźwości na miejscu pracy, warto rozważyć stworzenie osobnych regulaminów.

Jak poinformować pracowników o regulaminie pracy?

Wejście w życie regulaminu pracy rozpoczyna się po 2 tygodniach od przekazania go do wiadomości pracownikom. Każda nowa osoba w firmie powinna zapoznać się z regulaminem pracy na samym początku swojego zatrudnienia. Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie pracownikom najważniejszych informacji w firmie oraz zadbanie o łatwą dostępność regulaminu dla wszystkich.

Regulamin pracy obowiązuje bezterminowo, dopóki nie zostanie zmieniony lub do czasu, gdy zakład pracy nie zostanie zlikwidowany.

Poprawnie stworzony regulamin pracy może zostać przekazany poprzez:

 • zawieszenie regulaminu pracy w miejscu dostępnym dla wszystkich, np. na tablicy ogłoszeń
 • maila w formie załącznika
 • osobiste wręczenie regulaminu pracy pracownikowi.

Czytaj też: Spóźnienie do pracy — jakie są konsekwencje?

regulamin pracy

Czytaj też: Jak działa agencja pracy?

Regulamin pracy — co powinien zawierać?

Regulamin zakładu pracy stanowi jedno ze źródeł prawa pracy. Określa on przepisy pracy mówiące o obowiązkach pracowników, porządku pracy, równym traktowaniu itp. Jakie są podstawowe elementy regulaminu pracy? Co powinien zawierać regulamin pracy?

 • organizacja pracy
 • warunki zatrudnienia, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w trakcie pracy
 • wyposażenie pracowników: środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej, odzież, obuwie robocze
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • pora nocna
 • częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
 • prace dozwolone i wzbronione
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sposób potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności w pracy
 • wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego

Czego nie może zawierać regulamin pracy?

Regulamin pracy nie powinien zawierać mniej korzystnych przepisów, niż mówi prawo pracy. Należy pamiętać, że regulamin pracy uważa się za nieważny, jeśli łamie zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Równe traktowanie oznacza, że pracownik nie może być dyskryminowany bezpośrednio lub pośrednio ze względu na czynniki takie jak płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religia, przekonania polityczne, orientacja seksualna czy przynależność związkowa. Obejmuje to wszystkie aspekty życia zawodowego, włączając nawiązanie stosunku pracy, możliwość awansu czy dostęp do szkoleń, niezależnie od długości zatrudnienia.

Co jeśli pracodawca nie przestrzega regulaminu pracy?

Jeśli pracodawca nie przestrzega regulaminu pracy w sposób systematyczny i narusza prawa pracowników, może to prowadzić do możliwości rozwiązania umów o pracę przez pracowników lub ich organizacje zawodowe. Jeśli zapisy regulaminu pracy są naruszane przez pracodawcę, pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz do sądu pracy.

Pracownik, który narusza regulamin pracy, może być poddany sankcjom dyscyplinarnym, takim jak ostrzeżenia, zawieszenia, nagany lub nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Prawo pracy mówi, że regulamin pracy jest obowiązkowy w każdej firmie zatrudniającej powyżej 50 osób. Jeśli w zakładzie pracuje mniej pracowników, tworzenie regulaminu pracy przedsiębiorstwa jest dobrowolne. Regulamin pracy służy wszystkim, zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

Sprawdź też: Nieprawidłowe wykorzystanie L4 – jakie mogą być konsekwencje?

Tagi